Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2024-06-17 11:35:54 433.72 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-03-20 17:05:54 131.77 KB
2022-09-01 gimnazijos vadovų vadybinių funkcijų ir kitų specialistų funkcijų veiklos sričių pasiskirstymo patvirtinimas 2023-03-16 13:21:18 188.38 KB
Bibliotekos nuostatai 2023-03-21 11:05:31 112.76 KB
Metodinės tarybos nuostatai 2023-09-26 15:05:36 116.83 KB
Metodinės grupės nuostatai 2023-09-26 15:08:40 101.65 KB
Tvarkos
Klasės vadovo veiklos aprašas 2023-09-27 11:58:25 100.09 KB
Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2023-03-16 11:41:57 109.82 KB
Pašalinių asmenų lankymosi tvarka 2023-03-16 11:42:34 98.78 KB
Mokymosi pagalbos teikimo mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygmens patikrinimuose tvarkos aprašas 2024-03-20 14:38:44 98.97 KB
Gimnazijos darbo apmokėjimo tvarka 2024-03-21 15:12:52 385.5 KB
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo, vaizdo įrašų priežiūros ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2024-03-20 14:39:45 251.14 KB
Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2023-03-20 16:45:33 222.32 KB
Mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo bei mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2024-03-25 12:06:55 256.21 KB
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 2023-03-21 11:06:08 120.91 KB
Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-03-20 14:40:01 116.41 KB
Mokinių mokymo namuose organizavimo tvarka 2024-03-20 14:39:14 101.39 KB
Mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-09-27 10:16:44 24.98 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2024-03-20 14:39:22 110.96 KB
Gabių ir talentingų mokinių ugdymo tvarkos aprašas 2024-03-20 14:39:29 386.36 KB
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-03-20 14:39:36 219.1 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarka 2023-09-27 10:17:34 21.58 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2024-03-20 14:40:09 157.45 KB
Darbo tarybos rinkimo ir veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-03-20 17:58:02 152.69 KB
Dalyko programos, dalyko kurso, dalyko modulio keitimo tvarka 104.09 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas 171.07 KB
Aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2023-03-20 18:27:14 112.56 KB
Užduočių, skirtų atlikti namuose, skyrimo mokiniams tvarkos aprašas 2024-03-20 14:40:13 152.87 KB
Mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2023-03-21 16:37:07 139.91 KB
Taisyklės
Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2023-03-16 12:11:28 385.55 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2023-03-16 12:08:06 128.21 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-03-20 18:15:12 385.55 KB
Mikroautobuso naudojimo taisyklės 2023-03-21 11:06:53 91.95 KB
Mokymosi nuotoliniu būdu etikos taisyklės 2024-03-20 14:40:19 107.31 KB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2023-03-20 18:24:35 120.93 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2024-03-20 14:40:25 150.66 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Prezidento Antano Smetonos gimnazijos 2024 metų veiklos planas 2024-03-28 12:19:15 471.87 KB
2023-2024 m. m. Prezidento Antano Smetonos gimnazijos ugdymo planas 2024-03-28 12:19:15 789.1 KB
2022-2024 m. Strateginis veiklos planas 2024-03-28 12:19:15 416.83 KB
2023 metų veiklos planas 2024-03-28 12:19:15 331.09 KB
Ugdymo plano priedai 2024-03-28 12:19:15 1.07 MB
2023 metų Bendradarbiavimo ir švietėjiškos veiklos planas 2024-03-28 12:19:15 160.52 KB
2022 m. Prezidento Antano Smetonos gimnazijos veiklos atsakaita 2024-03-28 12:19:15 1 MB
Mėnesio veiklos planai
2024 m.
Sausio mėnesio veiklos planas 1.76 MB
Vasario mėnesio veiklos planas 2024-02-08 14:38:01 3.19 MB
Kovo mėnesio veiklos planas 2.94 MB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2.02 MB
Gegužės mėnesio veiklos planas 1.99 MB
Birželio mėnesio veiklos planas 1.76 MB
2023 m.
2023 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-01-30 12:46:03 2.5 MB
2023 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-01-24 14:43:32 2.54 MB
2023 m. spalio mėnesio veiklos planas 2024-01-24 14:43:32 2.14 MB
2023 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-01-24 14:43:32 1.11 MB
2023m. birželio mėnesio veiklos planas 2024-01-24 14:43:32 1.3 MB
2023m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-01-24 14:43:32 1.57 MB
2023 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-01-24 14:43:32 1.73 MB
2023 m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-01-24 14:43:32 2.81 MB
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-01-24 14:43:32 2.39 MB
2023 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-01-24 14:43:32 1.45 MB
Veiklos ataskaitos
2022 m. Prezidento Antano Smetonos gimnazijos veiklos atsakaita 2024-03-28 12:19:15 1 MB
2023 m. Prezidento Antano Smetonos gimnazijos veiklos ataskaita 1.11 MB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas
2023 metai
2023 metų gimnazijos platusis įsivertinimas, mokiniai. 1.65 MB
2023 metų gimnazijos platusis įsivertinimas, mokytojai. 1.82 MB
2023 metų gimnazijos platusis įsivertinimas, tėvai. 1.47 MB
2023 metų plačiojo veiklos kokybės įsivertinmo rezultatai 2024-03-20 12:38:08 127.83 KB
2023 M. VEIKLOS KOKYBĖS GILUMINIO ĮSIVERTINIMO REZULTATŲ ATASKAITA 47.32 KB
2022 metai
Gimnazijos veiklos kokybės platusis įsivertinimas 2024-03-19 17:22:27 688.9 KB
Gimnazijos veiklos kokybės giluminis įsivertinimas 2024-03-19 17:22:43 3.1 MB
Visos dienos mokykla Atnaujinta Dydis
VDM TVARKOS APRAŠAS 121.88 KB
VDM SUTARTIS 146.94 KB
VDM PLANAS IR DARBOTVARKĖ 106.53 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2023-2024 m. Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 5-IV klasės 2023-09-26 17:03:02 144.03 KB
2023-2024 m. Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 1-4 klasės 2023-09-26 17:00:02 170.51 KB
2023-2024 m. m. II pusmečio pamokų tvarkaraštis (klasių) 29.56 KB
2023-2024 m. m. II pusmečio pamokų tvarkaraštis (mokytojų) 33.42 KB
2023-2024 m. m. I pusmečio. pamokų tvarkaraštis (mokytojų) 2023-09-22 12:37:36 275.1 KB
2023-2024 m. m. I pusmečio pamokų tvarkaraštis (klasių) 2023-09-22 12:38:24 440.75 KB
2023-2024 m. m. I pusmečio pamokų tvarkaraštis mokytojams 394.57 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys I ketvirtis 2024-05-03 14:09:39 1.68 MB
2023m.
2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys I ketvirtis 2024-03-25 08:05:48 2.44 MB
2023 metų Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys II ketvirtis 2024-03-25 08:05:48 1.91 MB
2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys III ketvirtis 2024-03-25 08:05:48 1.7 MB
2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys IV ketvirtis 2024-03-25 08:05:48 1.72 MB
2022 m.
2022 m. III ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-19 10:47:24 1.69 MB
2022 m. II ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-20 14:12:30 1.95 MB
2022 m. I ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 1.75 MB
2022 m. IV ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-09-26 16:09:58 1.81 MB
2021 m.
2021 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:21:06 1.73 MB
2021 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 1.88 MB
2021 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-05-16 10:31:12 1.75 MB
2021 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2.07 MB
2020 m.
2020 metų (metinis) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:23:27 3.18 MB
2020 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:23:29 1.93 MB
2020 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:23:31 1.93 MB
2020 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:23:34 1.85 MB
2019 m.
2019 metų (metinis) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:32:17 6.23 MB
2019 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:32:19 1.68 MB
2019 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:32:24 2.04 MB
2019 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:32:32 4.17 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketvirtis. Finansinė ataskaita 1.1 MB
2023 m.
2023 metų Finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-25 13:05:59 339.59 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys, 2023 m. III ketvirtis 2024-03-25 13:05:59 871.5 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys, 2023 m. II ketvirtis 2024-03-25 13:05:59 881.42 KB
2023 m. Finansinių atsakaitų rinkinys I ketvirtis 2024-03-25 13:05:59 884.95 KB
2022 m.
2022 m. I ketvirčio finasinių ataskaitų rinkinys 2022-10-20 14:25:33 1.02 MB
2022 m. II ketvirčio finasinių ataskaitų rinkinys 913.04 KB
2022 m. metinių ataskaitų rinkinys 322.83 KB
2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-30 11:07:25 924.88 KB
2021 m.
2021 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-10 10:25:35 1.01 MB
2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-10 10:25:35 1.01 MB
2021 m. III ketvirčio finansinės atsakaitos rinkinys 2022-04-28 13:34:41 0.98 MB
2021 m. metinės finansinės ataskaitos rinkinys 260.8 KB
2019 m.
2019 metų (metinis) finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:50:43 1.18 MB
2019 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:50:44 0.99 MB
2019 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:50:46 0.99 MB
2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:50:47 1.2 MB
2018 m.
2018 metų (metinis) finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:51:53 485.11 KB
2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:51:58 2.19 MB
2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:52:03 2.56 MB
2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:52:08 2.33 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2023-03-16 13:42:55 249.95 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas 2023-09-26 16:10:00 31.07 KB
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-09-27 11:59:28 47.77 KB
Vaizdo stebėjimo aprašas 2023-09-26 16:10:05 82.98 KB
Nuotolinis ugdymas 2023-09-26 16:10:08 18.07 KB
Asmens duomenų tvarkymo Prezidento Antano Smetonos gimnazijoje taisyklės 2023-09-27 12:00:23 4.31 MB
Prezidento Antano Smetonos gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-09-27 12:00:41 3.75 MB
Prezidento Antano Smetonos gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2023-09-27 11:59:50 1.06 MB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-03-20 18:15:12 385.55 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 Atnaujinta Dydis
2022 M. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-06-08 12:41:31 1.02 MB
2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-06-08 12:41:03 913.04 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Programinė literatūra 1-10 klasėms
Literatūros kūriniai pagal bendrąsias ugdymo programas 2023-09-26 15:41:53 38.72 KB
12 klasėms kūrinių tekstų elektroniniai šaltiniai
Kūrinių tekstų elektroniniai šaltiniai 2023-09-26 15:42:08 144.03 KB
Bibliotekos darbą reglamentuojantys dokumentai
Aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2023-03-20 18:27:14 112.56 KB
Bibliotekos nuostatai 2023-03-21 11:05:31 112.76 KB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2023-03-20 18:24:35 120.93 KB
Įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės
2023 m. įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės 2024-03-20 15:46:02 150.17 KB
2022 m. įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės 2024-03-20 15:46:02 133.03 KB
2021 m. įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės 2024-03-20 15:46:02 156.52 KB
2020 m. įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės 2024-03-20 15:46:02 118 KB
2019 m. įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės 2024-03-20 15:46:02 103.46 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
2023-2024 mokslo metų maitinimo valgiaraštis trims savaitėms 1-IV klasėse 7.21 MB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Informacija apie nuomojamą ir išnuomotą turtą 2022-2023 m.m. 2023-01-20 13:28:47 194.17 KB
Naudojimosi Kauno Rokų gimnazijos sporto aikštynu taisyklės išorės naudotojams 2023-01-20 13:28:47 1.99 MB
Patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, sąrašas T 98.12 KB
Dokumentų dublikato išdavimas Atnaujinta Dydis
Išsilavinimo dokumentų dublikatų išdavimo prašymas 76.35 KB
IŠSILAVINIMO DOKUMENTŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-09-21 16:04:09 90.8 KB
Prezidento Antano Smetonos gimnazijos pedagogų pareigybės aprašymai Atnaujinta Dydis
Mokytojo eksperto pareigybės aprašymas 2024-03-21 13:23:50 53.5 KB
Mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 2024-03-21 13:23:50 52.5 KB
Vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 2024-03-21 13:23:50 51 KB
Postvencija krizių planas Atnaujinta Dydis
Savižudybių intervencinės ir postvencinės veiklos mokykloje planas 2021-11-27 10:55:46 73.5 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Prezidento Antano Smetonos gimnazijos korupcijos prevencijos programa 2023-09-27 10:38:25 76 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
2023-2024 m. Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 5-IV klasės 2023-09-26 17:03:02 144.03 KB
2023-2024 m. Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 1-4 klasės 2023-09-26 17:00:02 170.51 KB
2023 metų Neformaliojo ugdymo veiklos planas 2023-03-23 10:31:34 161.92 KB
Prezidento Antano Smetonos gimnazijos neformaliojo ugdymo strategija 2015–2030 m. 2023-09-27 10:36:14 121.44 KB
Neformaliojo ugdymo strategijos vizuali schema 2021-11-25 12:48:20 95.76 KB
2023 metų Bendradarbiavimo ir švietėjiškos veiklos planas 2024-03-28 12:19:15 160.52 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Prezidento Antano Smetonos gimnazijos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2023-2024 m. m. 2023-09-27 10:39:25 148.5 KB
Prezidento Antano Smetonos gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-10-21 14:22:18 39.87 KB
Mokinių taryba Atnaujinta Dydis
Mokinių prezidento rinkimų nuostatai 120.79 KB
Prezidento Antano Smetonos gimnazijos mokinių tarybos veiklos planas 2023-2024 m. m. 2023-09-26 16:06:15 128.76 KB
Metodinė tarnyba Atnaujinta Dydis
Metodinės tarybos nuostatai 2023-09-26 15:05:36 116.83 KB
Metodinės grupės nuostatai 2023-09-26 15:08:40 101.65 KB
Mokinių priėmimo komisija Atnaujinta Dydis
Gimnazijos mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos sudėtis ir darbo reglamentas 2024-03-21 14:36:41 27.55 KB
Darbo grupės Atnaujinta Dydis
ESFA projekto "Kokybės krepšelis" darbo grupė 96.98 KB
Trumpalaikio ir ilgalaikio turto, medžiagų, inventoriaus pajamavimui ir nurašymui darbo grupė 2024-03-21 15:40:54 23.72 KB
Gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo grupė 2023-09-27 11:55:40 134.65 KB
Internetinės svetainės atnaujinimo darbo grupė 2023-09-27 11:56:45 95.36 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė 2024-03-21 14:21:18 24.47 KB
darbo grupė Viešųjų pirkimų organizatoriaus ir komisijos vykdomiems viešiesiems pirkimams 238.5 KB
Ugdymo turinio atnaujinimo darbo grupė 2023-03-24 16:57:31 106.37 KB
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
Mokymosi nuotoliniu būdu (virtualios klasės) etiketo taisyklės 2021-08-19 17:05:36 113.77 KB
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 2023-03-21 11:06:08 120.91 KB
Evakuacijos planai Atnaujinta Dydis
Žmonių evakavimo planas iš I aukšto patalpų 2021-11-27 11:01:57 582.33 KB
Žmonių evakavimo planas iš II aukšto patalpų 2021-11-27 11:01:57 521.71 KB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Kokybės krepšelio tvarkos aprašas 348.74 KB
Kokybės krepšelio sutartis 2.86 MB
Kokybės krepšelio veiklos tobulinimo planas 2023-01-16 16:44:09 4.03 MB
Kokybės krepšelio tvarkaraštis 2023-03-24 18:05:56 397.91 KB
Tyrimai Atnaujinta Dydis
PISA tyrimo ataskaita 31.4 KB
Neformaliojo ugdymo poreikio tyrimas 170.59 KB
Žodynai Atnaujinta Dydis
Multilingual vocabulary. chapter 1, 2, 3 2021-08-05 12:32:02 1.11 MB