Apie gimnaziją

Rokų mokyklos šimtmečio kelias

Penkios Rokų pradinės mokyklos (1919-1967)

Dabartinė Kauno Rokų vidurinė mokykla išaugo iš Rokų pradžios mokyklos, kuri įsteigta 1919 m. Kauno apskrities Aukštosios Panemunės valsčiaus Rokų kaime, ūkininko K.Dimindavičiaus namuose, vadinamoje Dementavičynėje,  Agotos Dimindavičienės-Blaževičiūtės rūpesčiu. Nuo 1920 m. Rokų kaimo vaikus pradėjo ugdyti jaunas mokytojas Kazys Valiūnas, vakarais mokęs ir peraugusius amžiumi Rokų paauglius.

1930 m.  Rokų pradžios mokykla atidaryta  ūkininko P. Rakausko namuose. Mokyklos vedėja dirbo mokytoja Viktorija Užkuraitytė-Rimienė. 1940 m. rugsėjį Rokų pradžios mokykla perkelta į ištremto ūkininko Bertlingo namus Rokų kaime. Iš pradžių čia dirbo mokytoja Užkuraitytė-Rimienė.  Po jos – mokyklos vedėja ir mokytoja tapo Kauno mokytojų seminariją baigusi Birutė Paužaitė-Miniotienė. Po mokytojos Paužaitės  nuo 1946 m. Bertlingynėje esančioje mokykloje dirbo pedagogai Sūnelaičiai. Nuo 1948 m. Rokų pradžios mokykla įsikūrė deportuoto ūkininko  Aduškevičiaus namuose. Mokyklos vedėju dirbo P. Sūnelaitis su mokytoja Marija Sūnelaitiene. Mokytojui Sūnelaičiui mirus, antrąja mokytoja tapo Marija Ambrazienė. Mokykloje ji išdirbo iki 1951 m. Tais metais ištremta į Sibirą, Tomsko sritį. Iš tremties grįžo 1959 m.  be teisės dirbti pedagoginį darbą. Vėliau Rokų pradžios mokyklos mokytojais dirbo mokytojai Žilėnienė,  Šiupailienė ir  J.Gerulis. Tame pat Rokų pradinės mokyklos pastate veikė ir Rokų vakarinė septynmetė mokykla.

Išaugus Rokų keramikos gamyklai (RKG) ir gyvenvietei, kasmet daugėjo mokyklinio amžiaus vaikų.  Gamyklos vadovų iniciatyva buvo suremontuotas kino salės ir skaityklos, vadinamos Raudonuoju kampeliu, pastatas ir pritaikytas mokyklai. Joje nuo 1961 m. veikė 4  komplektų  Rokų pradinė mokykla. Šios mokyklos vedėju paskirtas mokytojas Jonas Gerulis,  dirbo mokytojos  Ona Nečiūnienė, Birutė Milušauskienė, Silva Greičienė. Tame  pat  pastate  esančioje  vakarinėje  aštuonmetėje  dirbo  mokytojos Bronė Katkevičienė, Stanislava Talandienė.

Rokų aštuonmetė mokykla (1968-1986)

Statyti Rokų aštuonmetės mokyklos atskirai stovintį priestatą ir jame atidaryti mokyklą numatyta dar 1955 metais. Pagal tų metų Rokų keramikos gamyklos gyvenvietės ir Rokų kaimo gyventojų skaičių suprojektuotame pastate turėjo pakakti vietos  numatytiems  150 mokinių. Statyba pradėta pavėluotai  ir vykdyta su pertraukomis,  baigta 1968 metų  rugpjūčio mėnesį. Sutvarkyti mokyklos aplinką bei atlikti kai kuriuos kitus darbus padėjo  mokyklą šefuojanti Rokų keramikos gamykla bei Rokų (buvęs Mičiurino) kolūkis. RKG įrengė takus, išasfaltavo aikšteles, parūpino įrengimus krepšinio bei tinklinio aikštelėms. Rokų kolūkis išlygino ir apsėjo mokyklos aikštyno teritoriją. Mokiniai ir mokytojai aikšteles bei teritoriją apsodino medeliais. Rokų aštuonmetės mokyklos direktorius Vladas Čižikas organizavo visus darbus. Direktorius buvo eruditas, intelektualas, bet kartu griežtas, reiklus, principingas vadovas: 1968 m. per  Rokų aštuonmetės mokyklos atidarymo iškilmes, susirinkus svečiams, mokiniams, jų tėvams, direktorius V.Čižikas nepasirašė mokyklos priėmimo akto, nes nebuvo kokybiškai  sutvarkytas vandentiekis. Direktorius Vladas Čižikas pedagoginį darbą išdirbo 52 metus. Po direktoriaus Vlado Čižiko mokyklos vairą į savo rankas perėmė direktorė Julija Šerėnienė (1978-1980), sudariusi vidurinės mokyklos priestato statybų planą. Po jos Rokų aštuonmetei mokyklai vadovavo direktorius Stanislovas Jucevičius.

Rokų aštuonmetės mokyklos pedagogų kolektyvą sudarė buvę Rokų pradinės ir Patamulšėlio aštuonmetės mokyklos  dalykinės sistemos  mokytojai.  Į  Rokų  aštuonmetę  mokyklą  perėjo Rokų  pradinės  ir vakarinės mokyklos  mokytojos: Ona Nečiūnienė, Silva Greičienė, Bronė Katkevičienė, Stasė Talandienė.  Iš  Patamulšėlio mokyklos  atvyko pradinių klasių mokytoja Antanina Vaitkevičienė ir stiprūs mokytojai dalykininkai:  lietuvių kalbos mokytojos Elena  Marčiulionytė bei Eugenija Čižikienė, Lietuvos nusipelnęs mokytojas Antanas Gabševičius, dėstęs  fiziką, matematiką; Lietuvos nusipelniusi mokytoja Konstancija Gabševičienė, dėsčiusi  biologiją, matematikė Antanina Griškienė. Pavaduotoju dirbo  Petras Venclova, dėstęs anglų kalbą. Muzikos mokytojas buvo Leonas Ulevičius, garsus chorvedys ir akordeonistų mokytojas.  Alicija Maskoliūnaitė-Jucienė buvo pionierių vadovė ir dėstė rusų kalbą,  kūno kultūros mokytoju dirbo futbolininkas Henrikas  Markevičius. Aštuonmetės mokyklos legendomis tapo nuoširdžiai ir rūpestingai kelis dešimtmečius  čia dirbę mokytojai Renatė Vingrienė, dėsčiusi biologiją ir chemiją, Regina Trubilienė, matematikos mokytoja, Regina Andriušienė, fizikos ir matematikos mokytoja, Jurgis Tamulevičius, geografijos mokytojas, kraštotyrininkas ir Rokų mokyklos istorijos įamžintojas, Dalia Mikulėnienė, direktoriaus pavaduotoja ir rusų kalbos mokytoja, Stela Lizaitytė, muzikos mokytoja, chorvedė, Nijolė Kučinskienė-Varkalienė, anglų kalbos mokytoja, Rimgaudas Karutis, kūno kultūros mokytojas.

Rokų aštuonmetės mokyklos mokinių kontingentą sudarė buvę Rokų pradinės mokyklos  I-IV klasių mokiniai, didesnė dalis Patamulšėlio  aštuonmetės mokyklos  V-VIII klasių mokinių ir  Rokų gyvenvietės V-VIII klasių mokiniai, atvykę iš Kauno miesto, daugiausia iš 13-osios vidurinės mokyklos. Pirmaisiais  1968-1969 mokslo metais mokykloje mokėsi 214 mokinių, kurie sudarė 8 klases-komplektus. Gausios buvo I-IV klasės – nuo 25 iki 36 mokinių. V-VIII klasėse mokėsi nuo 17 iki 21 mokinio, tik V klasę sudarė 30 mokinių. Per 1968-1987 metus Rokų aštuonmetė mokykla išleido 19 laidų aštuntokų, iš viso 680 mokinių. 20 laida ir vėlesnės laidos  baigė devynmetę mokyklą, nes 1987-1988 mokslo metais  aštuonmetės mokyklos buvo reorganizuotos į devynmetes.

Rokų vidurinė mokykla (1987-2013)

1987 metais direktoriaus Stanislovo Jucevičiaus rūpesčiu pastačius Rokų vidurinės mokyklos priestatą prie Rokų aštuonmetės mokyklos priestato, Rokų aštuonmetė mokykla reorganizuota į Rokų vidurinę mokyklą. Rokų mokyklai direktorius S.Jucevičius vadovavo 30  metų, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Virginijus Misevičius – 28 metus, direktoriaus pavaduotoja administracijos ir ūkio reikalams Birutė Lukoševičienė – 35 metus, direktoriaus pavaduotojomis  užklasiniam darbui yra buvusios Onutė Špilkovienė, Dalia Mikulėnienė, Jadvyga Jokubauskienė. Vladislava Matijevskaja 27 metus vadovavo mokyklos bibliotekai. Atsiradus socialinio darbuotojo etatui, pradinių klasių mokytoja Laimutė Milikauskaitė įgijo socialinės darbuotojos kvalifikaciją.  Rokų vidurinėje mokykloje sėkmingai dirbo ir puikių rezultatų pasiekė lietuvių kalbos mokytojai Virginija Starkevičienė, džiugindavusi  geriausiais mokinių egzaminų rezultatais; Vanda Mažeikienė, 1990 m. subūrusi Gustaitynės vaikų organizaciją, tyrinėjančią Rokų apylinkių paveldą, ir 1999 m. įkūrusi Rokų kraštotyros muziejų; Egidijus Jankūnas, organizavęs mokyklos laikraščio leidybą, ruošdavęs skaitovus. Svetimų kalbų mokytojai aktyviai dalyvaudavo įvairiuose konkursuose, pasiekdavo svarių laimėjimų. Sėkmingai dirbo rusų kalbos mokytojos Irena Šabūnia ir Loreta Jankūnienė, mokyklos interjero puoselėtoja, anglų kalbos mokytojai Danguolė Šaltienė, Dalia Vasiliūnaitė, Rasa Kavaliauskienė, vadovavusi Kauno miesto ir mokyklos kudirkaičiams, Nijolė Dukštienė, Artūras Dzikas, kartu mokęs ir prancūzų kalbos, Dalia Ušparienė, aktyviai organizuodavusi tarptautinius projektus; Rima Kašinskienė, dėsčiusi rusų ir vokiečių kalbas. Mokinių mylimos buvo matematikos mokytojos:  sąmojingoji Regina Trubilienė, meilės matematikai neiškeitusi į jokią kitą veiklą, Larisa Angulova, Aldona Buškuvienė, Kastytė Ambrulaitienė, organizuodavusi šauniausio mokinio konkursus, karių šventes; matematikos ir informacinių technologijų mokytoja Laima Zailskienė, ne kartą pasiekusi su mokiniais  svarių respublikinių laimėjimų.   Istorijos mokytoju ilgai dirbo Vladas Čižikas, sugebėdavęs mokinius išmokyti kritiškai mąstyti, sudomindavęs istorijos mokslu, istorikė Birutė Adžgauskaitė aktyviai dalyvaudavo ekspedicijose po Rokų apylinkes, istorijos mokytoja Aurika Petrovskienė gerai paruošdavo mokinius egzaminams, istorikas Arūnas Baliukevičius, kasmet žygiuodavo su mokiniais Radvilų keliais, rengdavo archeologines ekspedicijas, istorinio paveldo žygius. Biologijos mokytoja Renatė Palmyra Vingrienė apželdino mokyklos teritoriją, su mokiniais nuodugniai ištyrinėjo Jiesios draustinio augaliją, jos mokiniai  tapdavo nacionalinių konkursų lauratais ir nugalėtojais. Mokytojai R.P.Vingrienei išėjus į pensiją, biologiją dėstė Kristina Stankuvienė, bendradarbiavusi ruošiant Rokų bendruomenės mokyklos pratybas, Giedrė Jonytė, laimėjusi Kauno savivaldybės projektą „Gyvybės žiedas“, Lietuvos jaunųjų gamtininkų konkursų.  Geografijos mokytojų Stanislovo Jucevičiaus ir Jurgitos Jurčienės mokiniai užimdavo prizines vietas Kauno miesto geografijos konkursuose. Chemijos mokytojos Onutė Špilkovienės mokiniai būdavo miesto olimpiadų laimėtojai. Fizikos ir matematikos mokytoja Regina Andriušienė, organizuodavo išvykas į astronomijos obsevatorijas, įsimintinas fizikų dienas, jos pamokos dažnai vykdavo Rokų keramikos gamykloje,  keliasdešimt R.Andriušienės  mokinių baigė jaunųjų fizikų mokyklą „Fotonas“. Fizikos mokytojos Vandos Palubinskienės mokiniai puikiai išlaikydavo egzaminus, buvo olimiadų laimėtojai.  Muzikos mokytojos Gražinos Sauspreikšaitienės mokiniai vieninteliai iš viso Kauno miesto laimėdavo konkursus į visas Lietuvos moksleivių dainų šventes. Technologijų mokytojos Stanislavos Marčiulionienės, mokyklos kraštotyros  muziejaus eksponatų saugotojos ir rinkėjos,  lietuviškų darželių ir senųjų amatų atgaivintojos, su mokinėmis iš siūlų ir žolynų  austi kilimai puošė visą mokyklą ir jai teikė  išskirtinumą Lietuvoje. Technologijų ir dailės mokytoja Vilija Diedonienė, mokyklos interjero puoselėtoja, puikiai žinoma ne tik  Kaune. Technologijų ir braižybos mokytojas Juozas Diedonis į ugdymą įnešė mokslinių  tiriamųjų darbų pradą.   Kūno kultūros mokytojas Audrius Sniečkus išugdė garsių krepšininkų ir futbolistų  kartas, pasiekusias daug svarių laimėjimų.  Kūno kultūros mokytoja  Ramunė Judickienė buvo garsi lengvaatlečių trenerė. Ją pakeitusi Lina Kietienė savo asmeniniu pavyzdžiu stengėsi įkvėpti mokinius sportiniams laimėjimams. Mokytojos Jadvygos Jokubauskienės vadovaujamas lėlių teatras „Medinukas“ buvo kviečiamas vaidinti į Lietuvos teatrų scenas, neužleisdavo respublikos laimėtojo titulo. Etnografinius kolektyvus subūrė mokytojos   Vanda Sedleckienė ir Virginija Praškevičiūtė, iki šiolei vadovaujanti savo klasės būreliui „Šuldu buldu“. Kauno miesto  švenčių dalyvis, pasiekęs daug svarių pergalių,  buvo modernaus šokio kolektyvas „Vėjelis“, įkurtas pradinių klasių mokytojos  Jūratės Narbutienės. Pradinių klasių mokytojos Jūratė Mickienė, Elena Baronaitienė išsiskyrė reiklumu, puikiai paruošdavo mokinius įvairiems konkursams. Pradinių klasių mokytojo Jono Milaknio mokinukai išsiskirdavo dideliu aktyvumu įvairiuose konkursuose, bendruomeniškumu. Mokytojas vadovavo mokyklos fotografų būreliui, Kauno parodose jo mokiniai užimdavo prizines vietas, mokytojas dažnai ruošdavo  fotografijų parodas mokykloje, ypač nuotaikingos būdavo balandžio 1-ajai skirtos ekspozicijos. J.Milaknis – mokyklos svarbiausių gyvenimo akimirkų įamžintojas. Rokų vidurinėje mokykloje ir visoje Rokų bendruomenėje populiari buvo Rokų mokinių kaimo kapela, vadovaujama mokytojo Petro Bužinsko. 1999 m. pasaulio aktyviausių žmonių  100-tuko  narei Janinai Danielienei įkūrus Rokų bendruomenės neformalaus jaunimo klubą „Bendraminčiai“, labai suintensyvėjo vyresniųjų klasių mokinių gyvenimas: jie rašė projektus, dalyvaudavo įvairiuose seminaruose, patys juos vesdavo, keliaudavo  ne tik po Lietuvą, bet ir po užsienio šalis, statė spektaklius, įkūrė kino studiją „Rokvizija“.

 Iki 1997 m., kol dar Rokai nebuvo prijungti prie miesto, Rokų vidurinė mokykla dirbo ramiai ir našiai: kūrė  mokiniams patrauklius ir naudingus modulius, būrelius, dalyvavo tarptautiniame Šiaurės ir Baltijos šalių projekte „Ugdymo turinio ir pedagogų profesinės kultūros plėtotė“, į kurį iš pradžių buvo pakviestos tik devynios Lietuvos mokyklos. Maždaug nuo 2000 metų ramų darbą sudrumstė mokyklų reorganizacija. Iki 2011 metų mokyklos kolektyvui teko ginti vidurinės mokyklos statusą. Mokytojai ir mokyklos administracija dirbo visą laiką įsitempę, sielojosi dėl mokyklos ateities.  Buvo daroma viskas, kas tik įmanoma, kad Rokų mokykla išliktų vidurinė.  2003 m., iškilus reorganizacijos pavojui,  mokiniai, jų tėvai, bendruomenės nariai, mokytojai gyva grandine apjuosė Rokų gimnaziją. Į akciją atvažiavo net trys Lietuvos televizijos. Po to kai kurie mokytojai dirbo naktimis ir per atostogas – norėta įrodyti, kad Rokų mokykla inovatyvi, unikali ir jos sunaikinti negalima. Rokų mokykla buvo pirmoji respublikoje, įgyvendinusi vieningo ugdymo su lopšeliu-darželiu programą („Rokučio“ ir mokyklos projektas pagal metodininkės Julijos Bakūnaitės sukurtą humanistinio ugdymo programą  „Auginu Gyvybės medį“).  Rokų mokykla buvo pirmoji respublikoje, sukūrusi Bendruomenės mokyklą. Rokų mokyklos iniciatyva sužavėjo „Lietuvos energiją“ ir jos finansuojama 2005-2006 m. mokykla išleido penkis pratybų sąsiuvinius, skirtus pradinei mokyklai, humanitariniams, socialiniams, gamtos ir tiksliesiems mokslams. Jų išskirtinumas tas, kad į visas užduotis buvo integruota Rokų ir jų apylinkių istorija, dvasinė ir materialioji kultūra, gamta. Rokų vidurinėje mokykloje buvo ugdomas žmogus, įsišaknijęs savo gimtinėje, gerai išmanantis jos istorinį, gamtinį, kultūrinį paveldą ir besimokantis savo bendruomenės aplinkose: Jiesios draustinyje, prie istorinių paminklų, gamyklose, pas vietos amatininkus. Nuo 2006 m.  Rokų vidurinėje mokykloje pradėti vykdyti tarptautiniai projektai, užmegzti ryšiai su Nyderlandų, Vokietijos,  Italijos, Prancūzijos mokyklomis. Į juos įsijungė mokytojai Rasa Kavaliauskienė, Dalia Ušparienė, Grasilda Celiešienė, Egidijus Jankūnas, Loreta Jankūnienė, Rūta Buinickienė. 2012 metais bendruomeninio ugdymo  patirtis, laikinai einančios direktorės pareigas Astos Karlienės iniciatyva,  Rokų mokyklai padėjo laimėti tarptautinį produktyviojo mokymosi projektą, į kurį buvo pakviestos tik trys Lietuvos mokyklos.

Rokų mokyklai išlikti vidurine padėjo Rokų bendruomenės parama – mokinių tėveliai, seneliai, aktyvūs ir pilietiški rokiečiai, pačių mokinių ir mokytojų pastangos.  Padedama seimo narės Vidos Marijos  Čigriejienės, Rokų vidurinė mokykla  sukūrė pakraščio ilgosios gimnazijos viziją, parengė pakraščio ilgosios gimnazijos statusą  įteisinančius dokumentus.  Kad  Rokų  mokykla išliktų vidurinė,  daug dirbo rengdami dokumentus  Rokų bendruomenės centro pirmininkas Kastytis Kuzmickas, jo pavaduotoja Eleonora Čepulienė, buvę  Rokų keramikos gamyklos inžinieriai  Aldona ir Antanas Skrinskos. Rokų mokykla labai dėkinga 2012 m.  laidos abiturientų tėveliams, kurie finansavo teismo išlaidas ir kovojo, kad nebūtų panaikintas vidurinės mokyklos statusas, ypač dėkinga patiems 2012 m. abiturientų laidos mokiniams, 2010 metais neišėjusiems į miesto gimnazijas, ir jų auklėtojai Rasai Kavaliauskienei, suteikusiai mokiniams stiprybės ir pasitikėjimo, ugdžiusiai atsakingus Lietuvos piliečius. Jei ne  mokiniai, būsimieji vienuoliktokai, visi patriotiškai likę savo mokykloje, gimnazijos dabar Rokuose nebūtų. Anksčiau dėl neaiškaus mokyklos statuso ir dešimtmetį besitęsiančių  kovų daugelis tėvų pasiimdavo vaikus arba patys mokiniai išeidavo mokytis kitur. Prie to prisidėdavo ir kai kurių mokytojų postringavimai, kad kova beprasmė – mieste tūkstantines mokyklas reorganizuoja, o mes tik kelis šimtus mokinių teturime.  Direktorius  St. Jucevičius dėjo visas pastangas, kad mokykla liktų vidurinė – jis buvo jos kūrėjas, todėl savo kūrinį stengėsi išsaugoti. Tai jam kainavo daug sveikatos –  mokytojai  galėjo atvirai kovoti, o jis, kaip vadovas, turėjo kartais elgtis kitaip. Daugelis direktorių ėjo lengviausiu keliu – numalšindavo „maištininkus“. St. Jucevičiaus tolerancija ir geranoriškumas padėjo išsaugoti Rokų mokyklą. Prie to prisidėjo ir stipri, teisininkų vadovaujama  profsąjunga „Sandrauga“, paruošusi tuo metu labai reikalingus dokumentus ir atstovavusi mokyklos interesams. Į profsąjungą, iškilus didžiausiai grėsmei ir pasiūlius tėvelių atstovei advokatei  Daivai Jurevičienei, įstojo  beveik visi pedagogai. Prie sėkmės labai prisidėjo profsąjungos suorganizuotas vizitas pas tuometinį švietimo ir mokslo viceministrą Vaidą Bacį. Po viceministro  vizito į Kauną reikalai smarkiai pajudėjo ir tik vieno balso persvara Kauno savivaldybės posėdyje Rokų vidurinei mokyklai buvo leista akredituotis gimnazija.

Rokų gimnazija (2014)

Rokų vidurinei mokyklai gimnazijos statusą gauti – parengti dokumentus –  padėjo stipri mokytojų komanda (Laima Zailskienė, Grasilda Celiešienė, Loreta Jankūnienė), vadovaujama direktorės Kristinos Pažėrienės ir pavaduotojos Laimos Buliuolienės. 2014 metų birželio 19 dieną  Rokų vidurinė mokykla tapo Rokų gimnazija.  Direktorės K.Pažėrienės vadovavimo metais gimnazija pasikeitė neatpažįstamai – atsirado naujos ugdymosi erdvės, mokyklinis autobusiukas, atnaujinta valgykla, pastatyta aktų salė, sumodernintas ugdymo procesas.  Gimnazijos erdvių atnaujinimo darbus paskutinius trejus metus tęsė direktorę laikinai pavaduojanti pavaduotoja Rūta Buinickienė, pavaduotojos ūkio reikalams Daiva Buzienė, Ramunė Tamulionienė. Dabar Rokų gimnazija gali didžiuotis moderniu stadionu, renovuota sporto sale, pradinukų žaidimų aikštelėmis, naujomis sporto ir poilsio zonomis. Ugdymo procesu rūpinasi pavaduotojos Rūta Buinickienė, Giedrė Ašmonienė. Pavaduotoja užklasiniam darbui, režisierė Rita Miliūnienė garsėja įspūdingų renginių organizavimu, puikių spektaklių pastatymu.  Rokų gimnazijai projektus rašanti ir jau laimėjusi daug tarptautinių projektų Daiva Klimavičienė, labai pagyvino Rokų gimnazijos gyvenimą. Aktyvi projektų vykdytoja Sandra Šimoniūtienė su mokytojų komanda ir gimnazijos mokiniais užmezgė ryšius su daugeliu Europos mokyklų.

Atnaujinta: 2024-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45