Erasmus+ KA122 projektas "Žinios+patirtis+savitas požiūris=atsakingas mokinys"

Erasmus+ mobilumo projektą ,,Žinios + patirtis + savitas požiūris = atsakingas mokinys“ inspiravo gimnazijos veiklos įsivertinimo ataskaitose įvardintos silpnybės, mokyklos veiklos kokybės gerinimo ir tarptautiškumo poreikiai, darbuotojų kvalifikacijos  tobulinimo poreikis bei mokyklos 2022-2025 m. Strateginiame plane numatytų organizacijos plėtros uždavinių ir Erasmus+
KA1 programos tikslų dermė. Kauno Rokų gimnazijos Europinės plėtros planas parengtas remiantis Kauno Rokų gimnazijos  2022- 2025 m. Strateginiu planu, Kauno Rokų gimnazijos veiklos kokybės platusis ir gilusis įsivertinimai, Metinis veiklos planas bei 7-12 klasių mokinių psichologinio atsparumo/savijautos įvertinimo II nuotolinio mokymosi etapo išvadomis.

Projekto “Žinios + patirtis + savitas požiūris = atsakingas mokinys” vienas iš pagrindinių siekių - įgyti kuo daugiau praktinės patirties, kaip ugdyti jaunus žmones, kurie gyvens laikais, kai visuomenė susidurs su klimato kaitos pasekmėmis ir tokiais  iššūkiais, apie kuriuos dabartinis mokytojas dar tik spėlioja. Pagrindinis švietimo sistemos klausimas yra kaip paruošti žmogų neapibrėžtai ateičiai, todėl labai svarbu iškilusius sunkumus spręsti drauge su kitais, įgyti kūrybiškumo, bendravimo, socioemocinių įgūdžių, sugebėti mąstyti atsižvelgiant į tarptautinį kontekstą, mokėti išgirsti ir suprasti skirtingą požiūrį  turinčius, labai svarbus ir empatiškumo ugdymas, gebėjimas ugdyti savo pačių mąstymą bei metakognityvinius gebėjimus.
Pagrindinis projekto tikslas - gerinti mokinių ugdymo(si) kokybę, efektyviai integruojant skaitmenines priemones ir metodus, sudarant sąlygas kiekvieno Unikaliai ir individualiai ūgčiai. Esama būklės analizė rodo mažėjančius mokinių mokymosi rezultatų rodiklius, todėl gimnazijos organizacija mato poreikį ugdymo(si) metodų keitimąsi kokybės link, t.y. tarptautinių kursų pagalba per patyriminę veiklą, kurią siūlo kiekvieni kursai,bei mokyklų stebėjimo vizitai įgalins įsisavinti įvairius kūrybiškumą, kritinį mąstymą lavinančius mokymosi metodus bei išmokti naudotis kuo daugiau skaitmeninėmis priemonėmis edukaciniams tikslams tam, kad sudarytų sąlygas mokiniams patirti mokymosi sėkmę ir individualų pasiekimą. Mokytojai po tarptautinių kursų ir darbo stebėjimo mokyklose dalinsis įgyta patirtimi gimnazijos pedagogams posėdžių metu, metodinėse grupėse, bus organizuotas seminaras Kauno miesto bei Lietuvos pedagogams. Mokytojai, dalyvavę kursuose ir po darbo stebėjimo mokyklose, praves 1-2 atviras pamokas panaudojant įgytą metodinę medžiagą. Gimnazijos mokytojai, taikydami ugdymo procese perimtą tarptautinę patirtį ir metodologiją, sieks, kad mokinių mokymosi  rezultatai gerėtų lyginant su ankstesniais metais. Mokymosi kokybės pažanga bus matuojama Gimnazijos veiklos kokybės  Plačiojo įsivertinimo rodikliais bei VBE, PUPP, NMPP rezultatų analize. Metinė pasiekimų analizė padės atskleisti kiekvieno mokinio individualią ūgtį.
Antrasis projekto tikslas - stiprinti bendruomenės ir socialinių partnerių bendradarbiavimą, sukuriant saugų mikroklimatą bendruomeniškumui ir atsakomybei ugdyti.
Esamos būklės analizė rodo didėjantį mokinių nepasitikėjimą savimi, socialinio bendravimo ir savisaugos mažėjimą, todėl gimnazijos mokytojai, perimdami tarptautinę patirtį, sieks stiprinti mokinių bendradarbiavimo įgūdžius, kurti saugų mikroklimatą, kad kiekvienas mokinys didintų pasitikėjimą savimi, susigrąžintų drąsą aktyviai dalyvauti gimnazijos gyvenime.
Mokytojai pamokų, klasės valandėlių, neformalių užsiėmimų metu praktiškai taikys komandos formavimo, tolerancijos, neformalios įtraukties į formalųjį ugdymą, inovatyvius metodus. Naujos metodologijos sklaida ir taikymas vyks integruotų netradicinio ugdymo dienų metų, kurios numatytos gimnazijos Veiklos plane. Mokinių emocinis klimatas ir psichologinė  savijauta bus matuojama gimnazijos psichologės sudaryta apklausa ir Plačiojo įsivertinimo metu.

Projekto rezultatas

Projekto naujienos    


     

Atnaujinta: 2024-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45