Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas "Kokybės Krepšelis"

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „KOKYBĖS KREPŠELIS“ 

Prezidento Antano Smetonos gimnazija (iki 2022-08-31 Kauno Rokų gimnazija) dalyvauja iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“.

Projekto “Kokybės krepšelis” tikslinė valstybės dotacija 132588 Eur.

Gimnazijos veiklos prioritetas – mokinių pasiekimų gerinimas ir individuali pažanga, sudarant sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo gebėjimus sukuriant mokinių mokymuisi pritaikytas aplinkas.

Prezidento Antano Smetonos gimnazijos projekto “Kokybės krepšelis” veiklos tobulinimo plano tikslas ir uždaviniai.

Tikslas Pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus ir pažangą.

Uždaviniai:

 1. Pagerinti mokinių gamtos ir tiksliųjų mokslų mokymosi rezultatus.
 2. Stiprinti mokinių neformalųjį ugdymą, papildantį formalųjį, siekiant gerinti mokinių mokymosi pasiekimus.

Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašas

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ savivaldybės ir mokyklos sutartis Nr. SR-840

Prezidento Antano Smetonos gimnazijos „Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas
 

Įgyvendinant projektą įvykdytos šios veiklos:

Plečiant mokinių patyriminio mokymo(si) galimybes ir sudarant galimybę mokiniams mokytis netradicinėse gimnazijos erdvėse (netradicinės pamokos, neformalaus ugdymo užsiėmimai, paskaitos) 2022m. II-IV ktv.:

 Vykdomos veiklos:

1. Tiksliųjų ir gamtos mokslų mokymosi pagalba gabiems ir SUP mokiniams 2022 m. III-2023 m. IV ktv.:

 • 1 papildoma konsultacija SUP mokiniams;
 • „Gabių mokinių klubas“ - pagrindinio ugdymo mokiniams, kurių tiksliųjų ir gamtos mokslų pasiekimai yra aukštesniojo lygio.

2. Neformaliojo ugdymo pasiūla, didinant gamtos mokslių patrauklumą 2022 m. III-2023 m. IV ktv.:

 • Gamtos mokslų mylėtojų klubas „Tiriu. Analizuoju. Mokausi“.

3. Pamokos kokybės gerinimas organizuojant mokymus 2022m. II-2023m. III ktv.:

 • paskaitos, mokymai, edukacijos mokytojams kvalifikacijos kėlimui STEAM ir inžinerinio mokymo srityse, šiuolaikinės pamokos klausimais (užduočių individualizavimas ir diferencijavimas);
 • STEAM ir inžinerinio mokymo(si) krypčių išvykos, susitikimai, edukacijos, veiklos 1-4, 5-8, I-II kl. mokiniams.

Projekto nauda

 • Aukštesi mokinių mokymosi pasiekimai;
 • Didesnė mokymosi motyvacija;
 • Inovatyvesnis ugdymo(si) procesas;
 • Gimnazijos erdvių inovatyvumas;
 • Mokytojų kompetencijų plėtra;
 • Gamtamokslių pamokų integravimas į kitų mokomųjų dalykų pamokas;
 • Mokytojų bendradarbiavimo galimybės;
 • Mokinių akiračio plėtra;
 • Užmegztos naujos bendradarbiavimo galimybės;
 • Sėkmingos patirtys bus tęsiamos, iš nesėkmingų – pasimokyta ir padarytos išvados.

PROJEKTO NAUJIENOS

Atnaujinta: 2024-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45