Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2023-03-16 11:50:15 242.58 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-03-20 17:05:54 131.77 KB
2022-09-01 gimnazijos vadovų vadybinių funkcijų ir kitų specialistų funkcijų veiklos sričių pasiskirstymo patvirtinimas 2023-03-16 13:21:18 188.38 KB
Bibliotekos nuostatai 2023-03-21 11:05:31 112.76 KB
Metodinės tarybos nuostatai 2023-09-26 15:05:36 116.83 KB
Metodinės grupės nuostatai 2023-09-26 15:08:40 101.65 KB
Tvarkos
Klasės vadovo veiklos aprašas 2023-09-27 11:58:25 100.09 KB
Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2023-03-16 11:41:57 109.82 KB
Pašalinių asmenų lankymosi tvarka 2023-03-16 11:42:34 98.78 KB
Mokymosi pagalbos teikimo mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygmens patikrinimuose tvarkos aprašas 98.97 KB
Gimnazijos darbo apmokėjimo tvarka 386.36 KB
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo, vaizdo įrašų priežiūros ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 251.14 KB
Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2023-03-20 16:45:33 222.32 KB
Pažangos ir pasiekimų vertinimo bei mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarka 189.98 KB
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 2023-03-21 11:06:08 120.91 KB
Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas 116.41 KB
Mokinių mokymo namuose organizavimo tvarka 101.39 KB
Mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-09-27 10:16:44 24.98 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 110.96 KB
Gabių ir talentingų mokinių ugdymo tvarkos aprašas 386.36 KB
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas 219.1 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarka 2023-09-27 10:17:34 21.58 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 157.45 KB
Darbo tarybos rinkimo ir veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-03-20 17:58:02 152.69 KB
Dalyko programos, dalyko kurso, dalyko modulio keitimo tvarka 104.09 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas 171.07 KB
Aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2023-03-20 18:27:14 112.56 KB
Užduočių, skirtų atlikti namuose, skyrimo mokiniams tvarkos aprašas 152.87 KB
Mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2023-03-21 16:37:07 139.91 KB
Taisyklės
Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2023-03-16 12:11:28 385.55 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2023-03-16 12:08:06 128.21 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-03-20 18:15:12 385.55 KB
Mikroautobuso naudojimo taisyklės 2023-03-21 11:06:53 91.95 KB
Mokymosi nuotoliniu būdu etikos taisyklės 107.31 KB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2023-03-20 18:24:35 120.93 KB
Finansų kontrolės taisyklės 150.66 KB

Atnaujinta: 2023-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45