Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2023-03-16 11:50:15 242.58 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-03-20 17:05:54 131.77 KB
2022-09-01 gimnazijos vadovų vadybinių funkcijų ir kitų specialistų funkcijų veiklos sričių pasiskirstymo patvirtinimas 2023-03-16 13:21:18 188.38 KB
Bibliotekos nuostatai 2023-03-21 11:05:31 112.76 KB
Metodinės tarybos nuostatai 2023-09-26 15:05:36 116.83 KB
Metodinės grupės nuostatai 2023-09-26 15:08:40 101.65 KB
Tvarkos
Klasės vadovo veiklos aprašas 2023-09-27 11:58:25 100.09 KB
Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2023-03-16 11:41:57 109.82 KB
Pašalinių asmenų lankymosi tvarka 2023-03-16 11:42:34 98.78 KB
Mokymosi pagalbos teikimo mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygmens patikrinimuose tvarkos aprašas 2024-03-20 14:38:44 98.97 KB
Gimnazijos darbo apmokėjimo tvarka 2024-03-21 15:12:52 385.5 KB
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo, vaizdo įrašų priežiūros ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2024-03-20 14:39:45 251.14 KB
Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2023-03-20 16:45:33 222.32 KB
Mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo bei mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2024-03-25 12:06:55 256.21 KB
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 2023-03-21 11:06:08 120.91 KB
Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-03-20 14:40:01 116.41 KB
Mokinių mokymo namuose organizavimo tvarka 2024-03-20 14:39:14 101.39 KB
Mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-09-27 10:16:44 24.98 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2024-03-20 14:39:22 110.96 KB
Gabių ir talentingų mokinių ugdymo tvarkos aprašas 2024-03-20 14:39:29 386.36 KB
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-03-20 14:39:36 219.1 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarka 2023-09-27 10:17:34 21.58 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2024-03-20 14:40:09 157.45 KB
Darbo tarybos rinkimo ir veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-03-20 17:58:02 152.69 KB
Dalyko programos, dalyko kurso, dalyko modulio keitimo tvarka 104.09 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas 171.07 KB
Aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2023-03-20 18:27:14 112.56 KB
Užduočių, skirtų atlikti namuose, skyrimo mokiniams tvarkos aprašas 2024-03-20 14:40:13 152.87 KB
Mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2023-03-21 16:37:07 139.91 KB
Taisyklės
Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2023-03-16 12:11:28 385.55 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2023-03-16 12:08:06 128.21 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-03-20 18:15:12 385.55 KB
Mikroautobuso naudojimo taisyklės 2023-03-21 11:06:53 91.95 KB
Mokymosi nuotoliniu būdu etikos taisyklės 2024-03-20 14:40:19 107.31 KB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2023-03-20 18:24:35 120.93 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2024-03-20 14:40:25 150.66 KB

Atnaujinta: 2024-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45