Erasmus+ KA1 projektas „Mokymosi motyvacija – individualios mokymosi pažangos garantas“

Mobilumo projektą  ,,Mokymosi motyvacija – individualios mokymosi pažangos garantas“ inspiravo Mokyklos veiklos įsivertinimo ataskaitose įvardintos mokyklos silpnybės, mokyklos veiklos kokybės gerinimo ir tarptautiškumo poreikiai bei Kauno Rokų gimnazijos  2019-2021 m. Strateginiame plane numatytų organizacijos plėtros uždavinių ir  Erasmus+ KA1 programos tikslų dermė.

Sutarties Nr. 2019-1-LT01-KA101-060266
Pradžia: 2019-09-01
Pabaiga: 2021-06-30
Trukmė: 22 mėn.

KONTEKSTAS: Strateginiuose dokumentuose įvardintos gimnazijos silpnybės – mažas aukštesnįjį lygį pasiekusiųjų mokinių skaičius, mažėjanti mokymosi motyvacija – paskatino ieškoti problemos priežasčių ir galimų sprendimo būdų. Atlikus tyrimus paaiškėjo pagrindiniai veiksniai skatinantys Kauno Rokų gimnazijos mokinių mokymosi motyvaciją bei lemiantys mokymosi pažangą – pozityvus mokytojo ir mokinio santykis (geras mikroklimatas pamokoje, motyvuojančios ugdymo(-osi) aplinkos);  įvairių (aktyvių) mokymo metodų taikymas; sudarytos sąlygos mokiniui patirti sėkmę. Siekiant kuo veiksmingesnių iškilusių problemų sprendimo būdų buvo nutarta ieškoti galimybių susipažinti ir perimti Europos šalių gerąją patirtį rūpimais klausimais.

Projekto tikslas  –  kelti mokymosi motyvaciją, siekiant gerinti ugdymo(-si) pasiekimus, perimant europos šalių gerąją patirtį.

Projekto uždaviniai:

1. Kelti darbuotojų tarpkultūrinę kompetenciją, siekiant pripažinti ir gerbti mokinių įvairovę, atsižvelgiant į kiekvieno individualius gebėjimus ir poreikius.
2. Kelti pedagogų profesines kompetencijas:
– Ugdymo(si) aplinkų kūrimo kompetenciją, siekiant kurti saugią, mokinio emocinį, socialinį, intelektualinį vystymąsi palaikančią bei bendradarbiavimą skatinančią ugdymo(si) aplinką;
– Dalyko turinio planavimo ir tobulinimo kompetenciją, siekiant plėtoti pedagogų gebėjimą atrinkti mokymo(si) metodus, tinkamus mokymo(si) tikslams pasiekti bei parengti mokiniams įdomią ir patrauklią mokymo(si) medžiagą.
– Mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetenciją, siekiant sukurti aplinką, padedančią mokiniui patirti pažinimo džiaugsmą; sudominti mokinius mokomuoju dalyku; padėti mokiniams spręsti mokymosi problemas.
3. Kelti pedagogų bendrąsias kompetencijas:
– Komunikacinę ir informacijos valdymo.
– Bendravimo ir bendradarbiavimo.
4. Vystyti europinę dimensiją, užmezgant ryšius su švietimo institucijomis užsienyje.

Siekiant maksimaliai įgyvendinti išsikeltus uždavinius numatoma MOBILUMO VEIKLA:

1. Kelti profesines  bei bendrąsias pedagogų kompetencijas mokymo kursuose skatinančiuose pozityvių ir motyvuojančių ugdymo(-si) aplinkų kūrimą, pozityvų mokytojo ir mokinio santykį. Pasirinkti mokymo kursai: „Motivation+“,  „Educational Coaching Tools“,  „Teaching And Communication In The Classroom “.
2. Kelti profesines pedagogų kompetencijas mokymo kursuose skatinančiuose naudoti inovatyvius bei aktyvius ugdymo metodus:  „Project Based Learning in the Classroom: Setup, Integration and Reflection“, „Non formal learning – the golden door for an innovative future for schools“.
3. Dalyvauti darbo stebėjimo vizituose partnerinėse mokyklose ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GIOLITTI-BELLISARIO  (Italija) ir Scoala Gimnaziala Silvania (Rumunija) tikslu – susipažinti su partnerinėse mokyklose taikomais ugdymo kokybės gerinimo metodais, IKT technologijų panaudojimo ugdyme plėtra; aptarti tolimesnes bendradarbiavimo perspektyvas.

Siekiant maksimalaus mobilumo poveikio organizacijos kokybės vystymui į mobilumo veiklas planuojama įtraukti 14 darbuotojų – įvairių sričių gimnazijos personalą:  pradinio, pagrindinio ugdymo pedagogus, mokyklos vadovus bei pagalbos mokiniui specialistus.  Į kiekvienus mokymo kursus ir darbo stebėjimo vizitus numatyta deleguoti po 2 pedagogus, atstovaujančius skirtingus ugdymo lygmenis bei skirtingus mokomuosius dalykus.

Siekiant užtikrinti įgytų patirčių poveikį gimnazijos ugdymo kokybės gerinimui bus vykdoma plati intergracinė veikla: grįžę iš mobilumų dalyviai taikys įgytas žinias ir metodus savo pamokose, praves mokymus/atviras pamokas gimnazijos pedagogams;  bus rengiama metodinė priemonė/rekomendacijos ,,Mokymosi motyvacija: strategija ir metodai“; rekomendacijose pateiktos nuostatos bus įtrauktos į Kauno Rokų gimnazijos Ugdymo ir Veiklos planus.

Tikimasi, kad projekto įgyvendinimas turės ilgalaikį teigiamą poveikį gimnazijos bendruomenei bei pačiai organizacijai:  pakils profesinės pedagogų kompetencijos– ugdymo(si) aplinkų kūrimo, mokinių motyvavimo, dalyko turinio planavimo ir tobulinimo; padidės tarpkultūrinė kompetencija; gimnazijos tarptautiškumas bei europinė dimensija; gimnazijos bendruomenės informuotumas apie kitas šalis;  pritaikius mobilumuose įgytas žinias ugdymo procese, padidės mokinių mokymosi motyvacija.

Projekto vizija – ilgalaikė perspektyva: įsisavinus europos šalių gerąją patirtį kurti mokyklą, kuri užtikrintų kokybišką ugdymąsi, pripažįstant ir gerbiant įvairovę, atsižvelgiant į kiekvieno individualius gebėjimus ir poreikius, sukuriant palankias ir motyvuojančias ugdymo(-si) aplinkas, sąlygojančias ugdymosi pasiekimų augimą.perjungti skydelį: essential grid custom settings

 

Projekto naujienos

 

Ugdomojo vadovavimo priemonės švietime

Daugelis iš mūsų skirtingose gyvenimo situacijose susiduriame su savo vidiniais apribojimais ir kliūtimis, todėl mūsų pačių ūgtis, praturtindama ir sustiprindama pasitikėjimą savimi, reiškia ėjimą link asmeninio gyvenimo pilnatvės. Koučingas yra sritis, kurioje didžiausias dėmesys ir yra skiriamas savęs ugdymui. Angliško termino coaching  lietuviški atitikmenys – ugdomasis vadovavimas, konsultuojamasis ugdymas, lavyba.

Darbas su mokiniais neretai mokytojams sukuria daug netikėtų situacijų, kurios tampa iššūkiu, todėl labai svarbu nuolat ieškoti priemonių, kurios suteiktų lankstumo ir pasitikėjimo savimi susidūrus su sunkiomis situacijomis pedagoginiame darbe. Vienas iš būdų – semtis patirties ir žinių iš šios srities specialistų, todėl Kauno Rokų gimnazija vykdydama Erasmus+ projektą „Mokymosi motyvacija – individualios mokymosi pažangos garantas“ liepos 5-9 dienomis delegavo dvi koleges – direktorę Rūtą Buinickienę ir direktoriaus pavaduotoją ugdymui bei teatro mokytoją Ritą Miliūnienę į kvalifikacijos kėlimo kursus “Educational coaching tools” („Ugdomojo vadovavimo priemonės švietime“) Ispanijoje, Malagoje, kuriuos organizavo „iDevelop“ pedagogų švietimo organizacija. „iDevelop“ – tai yra tarptautinė mokymo paslaugų teikėja, kuri specializuojasi švietimo sektoriuje dirbančių specialistų tobulinime, skatinanti, remianti ir teikianti pedagogų švietimą pagal „Erasmus +“ principus bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje.

Kursų metu daugiausia dėmesio buvo skiriama praktiniam mokymui. Užsiėmimai buvo užpildyti atvejų tyrimais, moderuotomis diskusijomis, minčių šturmu ir užduotimis bei edukaciniais žaidimais, suprojektuotais pagal kursų temą. Kursų programa skirta tiek mokyklų direktoriams, tiek mokytojams, todėl daugelį kurso metu pristatytų klausimų ar situacijų galima lengvai pritaikyti mokymo programose, kad būtų galima efektyviau įtraukti mokinius į ugdymo procesą ir valdyti pamokų laiką, greitai ir efektyviai pateikti tinkamą bet kurios situacijos sprendimą, sumaniai laikytis pozityvaus požiūrio sudėtingose situacijose, formuluoti klausimus, įkvepiančius imtis ugdomosios veiklos, motyvuoti mokinius dirbti ir tuo pačiu ugdyti atsakomybės jausmą, padėti mokiniams sustiprinti savo stipriąsias puses, ugdomojo vadovavimo metodais užtikrinti grįžtamojo ryšio teikimą individualiai mokiniui ar klasei, atrasti verbalinės ir neverbalinės komunikacijos darną.

Gebėjimas įveikti savo ribas padeda mokytojams sukurti patikimesnį savo, kaip tų, kurie gali įkvėpti mokinius imtis veiksmų ir nugalėti savo apribojimus, įvaizdį. Mokytojai, išmanantys ugdomojo vadovavimo įrankius, turi galimybę ne tik motyvuoti mokinius ugdymuisi, bet suteikti pasitikėjimo ir paramos kitiems kolegoms. Visa tai gali padėti augti ne tik Kauno Rokų gimnazijos, bet ir visos Lietuvos švietimui.

Paskelbta 2021-07-16

 

Projektinis mokymas

Nuotolinis mokymas, kuris užklupo Lietuvos pedagogus, buvo netikėtas ir keliantis daug baimių. Visų pirma, tai nauja ir niekad nepatirta. Antra – ar mokytojai sugebės susitvarkyti su naujais iššūkiais, ar užteks kompetencijų ir pasitikėjimo savo jėgomis dirbti taip, kaip niekad neteko dirbti?.. Su baimėmis ir grėsmėmis, kurios užklumpa kiekvieną žmogų, visada greta eina ir noras įveikti iššūkius, atrasti naujas galimybes. Tokias galimybes tobulėti ir pritaikyti savo žinias ir gebėjimus turėjome ir mes – Rokų gimnazijos mokytojos Vaiva ir Rima dalyvaudamos šių metų sausio 27-vasario 1 d. tarptautiniuose mokymuose „PROJECT BASED LEARNING IN THE CLASSROOM:SETUD INTEGRATION AND REFLECTION“ pagal projektą Erasmus+ KA1 „Mokymosi motyvacija individualios  mokymosi pažangos garantas“ Florencijoje ( Italija). Mūsų laukė įdomi ir labai darbinga mokymo/si savaitė nuostabiame Italijos mieste Florencijoje. Turėjome puikią galimybę ne tik tobulėti, bet ir susipažinti su kitų Europos šalių mokytojais-praktikais, Italijos kultūra.  Mūsų grupę sudarė  mokytojai iš Ispanijos, Portugalijos, Serbijos, Vengrijos, Lenkijos ir Lietuvos. Mokymų metu siekėme perimti projektinio mokymo ir projektu grįsto mokymo žinias, kartu su kitų Europos šalių mokytojais kūrėme savo realius projektus ir dalijomės  įžvalgomis apie  juos vieni su kitais. Kaip ir kiekvienas metodas, taip ir projektinis – turi ir pliusų, ir minusų. Svarbu paminėti, kad tokį metodą taikant su mokiniais, labai svarbu įžvelgti lyderiavimo principus, mokinių tarpusavio bendradarbiavimą, temos pasirinkimo aktualumą. Pradėjus taikyti tokį metodą, tu, kaip mokytojas, dažnai gali nežinoti ir numatyti, kaip šio metodo taikymas baigsis, ar mokiniai tęs šį darbą…Dažnas mokytojas dėl šių priežasčių ir vengia  jį taikyti. Mokymosi motyvacijai labai tinka projektinis mokymas. Taip, pripažinsime- šiam metodui taikyti praktikoje, reikia daug pasiruošimo, žinių, o svarbiausia noro kiekvieną kartą atrasti kažką naujo ir pasiūlyti  tam tikriems dalykams savo sprendimus. Galvojant apie mokinių motyvaciją, labai svarbu pamąstyti, o kas motyvuoja mus – mokytojus dirbti įdomiau, novatyviau…Turbūt nesuklysime, kad mus – mokytojus- visada motyvuoja degančios mokinių akys imtis naujos veiklos, kai mokiniai patys kuria strategijas ir mokosi mokydamiesi, kurdami ir organizuodami mokymosi procesą.  Šis metodo taikymas ne naujiena Europos mokytojams. Todėl atrasti naujų įžvalgų, kitų galimybių visada naudinga ir praverčia kasdieniniame darbe.    Birželio mėnesio veiklose, projektinio darbo savaitėje šių metodų taikymas mums atnešė daugiau naujų idėjų, drąsos, galimybių dirbti įdomiau, kūrybiškiau.

Esame dėkingos mokymų vadovei Iliarai, gimnazijos adminsitracijai ir projektų vadovei D. Klimavičienei už galimybę atstovauti Kauno Rokų gimnaziją ir tobulinti savo kompetencijas.

Mokytojos Rima ir Vaiva.

Paskelbta 2020-06-30

 

 I Mobilumas / Kursai „Motyvation+“/ Sevilija (Ispanija) Ersamus+ KA1

Šių metų rugsėjo 30 – spalio 4 dienomis mes: mokyklos direktorė Kristina Pažėrienė ir aš, anglų kalbos mokytoja Modesta Motijauskienė, dalyvavome Erasmus+ kvalifikacijos tobulinimo kursuose “Motivation+” (“Motyvacija”), kurie vyko Ispanijoje.

Vykimo į šiuos kursus tikslas buvo sužinoti kuo daugiau informacijos apie motyvaciją bei jos stiprinimo būdus. Labai patiko tai, jog kursų metu vyko daugybė praktinių veiklų, kuomet kiekvieną teorinę informaciją galėjome išbandyti ir patikrinti.

Sužinojome daug įvairių būdų, kaip stiprinti motyvaciją, o tai prasideda nuo bendravimo ir vienas kito pažinimo. Tik žinant kuo mokinys domisi, kas jam svarbu ir patinka, galima padidinti motyvaciją. Svarbus yra nuoširdus ir artimas mokytojo ir mokinio santykis, kuomet abipusiai jaučiama pagarba ir pasitikėjimas. Kai mokinys jaučiasi saugus ir suprastas, galima tikėtis teigiamų rezultatų.

Penkių dienų kursų metu nuolat buvo akcentuojama buvimo čia ir dabar esmė, pajautimo kur aš esu, stebėjimo, kaip aš elgiuosi. Lektorė vis kviesdavo trumpam nurimti ir susikaupti, apgalvoti, ką išmokom, skatinti pozityvias mintis ir poelgius.

Be to, kursų metu susiradome naujų draugų iš Italijos, Vokietijos ir Lenkijos. Visi geranoriškai nusiteikę dalinosi savo patirtimis ir žiniomis.

Artėjant kursų pabaigai buvo aišku, kad grįšime namo  ne tik pilnu bagažu naudingos informacijos, susiradę naujų draugų, patobulinę savo kalbos įgūdžius, iš arčiau pasidomėję Ispanijos kultūra, tačiau ir pačios iš naujo motyvuotos.

Atnaujinta: 2024-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45