Mokytojų taryba

Mokyklos mokytojų tarybą sudaro visi mokyklos pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai. Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos direktorius.

Mokytojų tarybos funkcijos:

 • inicijuoja gimnazijos kaitos procesus;
 • formuluoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;
 • dalyvauja planuojant gimnazijos veiklą;
 • svarsto mokymo programų igyvendinimą, ugdymo ir mokymo rezultatus;
 • aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo ir
 • analizuoja mokinių nepažangumo ir pamokų nelankymo priežastis;
 • aptaria švietimo reformos igyvendinimo ir pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;
 • priima nutarimus vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais;
 • priima sprendimus dėl mokinių kėlimo i aukštesnę klasę;
 • slaptu balsavimu renka atstovus į gimnazijos tarybą;
 • svarsto mokytojų pedagoginius krūvius, neformaliojo švietimo organizavimą;
 • teikia gimnazijos vadovybei, atestacijos komisijai pasiūlymų dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo;
 • analizuoja, kaip gimnazija vykdo veiklos ir ugdymo programas;
 • svarsto ir teikia gimnazijos tarybai pritarti ugdymo planą ir darbo tvarkos taisykles.
Atnaujinta: 2024-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45