Gimnazijos taryba

Mokyklos tarybos nariai 2022 m.m. - 2023 m.m.  

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Darius Jucys Tėvų atstovas pirmininkas
2. Jolanta Kliševičienė Tėvų atstovas narys
3. Jolita Kučinskienė Tėvų atstovas narys
4. Lina Katkevičienė Tėvų atstovė narė
5. Rūta Kinderienė Tėvų atstovė narė
6. Audrius Beleškevičius Mokytojų atstovas narys
7. Inga Graužinienė Mokytojų atstovė narė
8. Loreta Jankūnienė Mokytojų atstovė narė
9. Laima Zailskienė Mokytojų atstovė narė
10. Rima Latkauskaitė Mokytojų atstovė narė
11. Erlandas Prakapavičius Mokinių atstovas narė
12. Miglė Jucytė Mokinių atstovė narė
13. Meda Subačiūtė Mokinių atstovė narė
14. Oreta Blinovaitė Mokinių atstovė narė
15. Milena Baltrūnaitė Mokinių atstovė narė

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 • svarsto mokymo organizavimo tvarką;
 • pritaria gimnazijos metiniam veiklos planui, strateginiam planui, gimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo planui;
 • inicijuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, teikia gimnazijos bendruomenę gimnazijos uždaviniams spręsti, ugdo ir plėtoja gimnazijos kultūrą;
 • vertina gimnazijos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;
 • renka tarybos atstovus i mokytojų atestavimo komisiją (šiais atstovais negali būti renkami mokiniai);
 • teikia siūlymus dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius ir intelektinius išteklius;
 • pritaria gimnazijos ir išlaidų sąmatai, analizuoja ūkinę, finansinę veiklą;
 • svarsto nebiudžetinių kaupimo gimnazijos sąskaitoje galimybes, teikia pasiūlymus dėl ją paskirstymo ir panaudojimo;
 • teikia pasiūlymus dėl mokytojų darbo krūvių paskirstymo;
 • mokytojų tarybos teikimu svarsto mokinio šalinimo iš gimnazijos klausimus;
 • nagrinėja ir vertina gimnazijos psichologinio mikroklimato, demokratinių santykių formavimąsi, inicijuoja gimnazijos, šeimos, visuomenes bendradarbiavimą, analizuoja bendradarbiavimo galimybes ir patirtį, inicijuoja naujas jo formas, teikia pasiūlymus gimnazijos vadovybei;
 • sprendžia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitų gimnazijos savivaldos institucijų ar administracijos kompetencijai.
Atnaujinta: 2024-02-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.05 – 14.50
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45