Gimnazijos taryba

Mokyklos tarybos nariai

Gimnazijos tarybą sudaro 5 mokiiai, 5 mokytojai, 5 tėvai ir 1 vietos bendruomenės atstovas. Taryba renakama dviejų metų kadencijai. 

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 • svarsto mokymo organizavimo tvarką;
 • pritaria gimnazijos metiniam veiklos planui, strateginiam planui, gimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo planui;
 • inicijuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, teikia gimnazijos bendruomenę gimnazijos uždaviniams spręsti, ugdo ir plėtoja gimnazijos kultūrą;
 • vertina gimnazijos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;
 • renka tarybos atstovus i mokytojų atestavimo komisiją (šiais atstovais negali būti renkami mokiniai);
 • teikia siūlymus dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius ir intelektinius išteklius;
 • pritaria gimnazijos ir išlaidų sąmatai, analizuoja ūkinę, finansinę veiklą;
 • svarsto nebiudžetinių kaupimo gimnazijos sąskaitoje galimybes, teikia pasiūlymus dėl ją paskirstymo ir panaudojimo;
 • teikia pasiūlymus dėl mokytojų darbo krūvių paskirstymo;
 • mokytojų tarybos teikimu svarsto mokinio šalinimo iš gimnazijos klausimus;
 • nagrinėja ir vertina gimnazijos psichologinio mikroklimato, demokratinių santykių formavimąsi, inicijuoja gimnazijos, šeimos, visuomenes bendradarbiavimą, analizuoja bendradarbiavimo galimybes ir patirtį, inicijuoja naujas jo formas, teikia pasiūlymus gimnazijos vadovybei;
 • sprendžia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitų gimnazijos savivaldos institucijų ar administracijos kompetencijai.
Atnaujinta: 2024-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.15 – 13.00
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45