Erasmus+ KA1 projektas „Mokykla visiems“

Projekto „Mokykla visiems“ atsiradimą inspiravo Mokyklos veiklos įsivertinimo bei Išorės vertinimo ataskaitose iškelti mokyklos veiklos kokybės gerinimo ir tarptautiškumo poreikiai bei gimnazijos 2016-2018 m. Strateginiame plane numatytų organizacijos plėtros uždavinių ir Erasmus+ KA1 programos tikslų dermė.

Situacijos analizė

Kauno Rokų Gimnazijos 2016-2018 m. Strateginiame plane, pagal atliktą vidaus ir išorės vertinimą, įvardintos mokyklos silpnybės/problemos: Bendruomenės santykiai – nuoširdaus dialogo stoka, nepakankama gimnazistų kultūra, tolerancijos kitokiam stoka (mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadose vertinimas 2,8/4 balo.). Tarptautiškumo plėtra – tolerancijos kitai kultūrai, tradicijoms, kitokiam žmogui stoka (remiantis Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis). Nepakankamas tėvų švietimas (remiantis Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis šios srities vertinimo vidurkis buvo 2,6/4 balo). Personalo formavimo problemos – didelė personalo kaita (remiantis Mokytojų kaitos statistika). Vadovavimas ir lyderystė – modernios lyderystės kompetencijos stoka (darbų pasiskirstymas, mokytojų iniciatyva). Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičiaus didėjimas (šiuo metu mokykloje mokosi 15,8 procentų mokinių turinčių SUP).

Aktualumas

Atsižvelgiant į iškeltas problemas iškilo būtinybė kelti mokyklos darbuotojų kvalifikaciją, siekiant pagerinti situaciją mokyklos bendruomenėje tiek individo (mokinys, mokytojas, tėvai, administracija) tiek organizacijos lygmeniu. Pagrindinės gimnazijos problemos – nepakankama tarptautiškumo plėtra, tolerancijos stoka, dialogo bendruomenės santykiuose trūkumas, modernios lyderystės poreikis ir kt. – skatina perimti gerąją Europos švietimo patirtį ir didinti Europos matmenį organizacijoje. Šioje situacijoje, mokyklinio ugdymo darbuotojų mobilumo projekto „Mokykla visiems“ įgyvendinimas efetyviausiai padėtų spręsti iškilusias problemas.

Projekto vizija – ilgalaikė perspektyva

Susipažinus bei įsisavavinus Europos šalių gerąją patirtį kurti „Mokyklą visiems“, kuri užtikrintų kokybišką ugdymąsi visiems visuomenės nariams, pripažįstant ir gerbiant įvairovę, atsižvelgiant į kiekvieno individualius gebėjimus ir poreikius, vengiant bet kokios diskriminacijos – mokyklą, kurioje gerai jaučiasi mokinys, mokytojas, tėvai.

Projekto tikslai

1. Kelti darbuotojų tarpkultūrinę kompetenciją, didinant dalyvių informuotumą ir supratimą apie kitas kultūras ir šalis.
2. Kelti darbuotojų socialinę ir komunikavimo kompetencijas, siekiant formuoti mokinių, pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo kultūrą, traktuojant juos kaip lygiaverčius ugdymo/si proceso dalyvius ir partnerius.
3. Ugdyti modernios lyderystės kompetencijas, siekiant visaverčio pedagogų, mokinių bei tėvų dalyvavimo ugdymo/si procese, prisiimant atsakomybę už ugdymo/si kokybę.
4. Susipažinti ir taikyti inkliuzinio ugdymo strategijas, įtvirtinančias pagarbą mokinių įvairovei, skirtybes laikant galimybėmis ir ištekliais.
5. Parengti metodines rekomendacijas „Kuriame mokyklą visiems“.
6. Vystyti europinę dimensiją, užmezgant ryšius su švietimo institucijomis užsienyje.
7. Skatinti inovatyvią projektinę veiklą, kuriant tarptautinių ryšių tinklus.
8. Skatinti mokyklos darbuotojų motyvaciją, kuriant palankų mokyklos mikroklimatą, plėtojant pedagogų profesinį bei asmenybės tobulinimą.
9. Skleisti ir viešinti projekto rezultatus mokyklos bedruomenės, miesto, respublikos ir tarptautiniu lygmeniu tuo pačiu didinant organizacijos patrauklumą.

Projekto uždaviniai

• Sudaryti sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją, atsižvelgiant į jų asmeninius poreikius bei organizacijos strateginius tikslus ir tarptautiškumo poreikį;
• Padėti pasiruošti mobilumui;
• Teikti organizacinę pagalbą mobilumo metu;
• Pripažinti įgytas kompetencijas; Sudaryti sąlygas rezultatų sklaidai;
• Viešinti projekto rezultatus;
• Sudaryti sąlygas ilgalaikiui projekto rezultatų poveikiui organizacijoje.

Projekto dalyviai

Mobilumo veiklose dalyvaus penki gimnazijos darbuotojai: pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, mokyklos vadovai, deleguoti pagal gimnazijos apibrėžtus atrankos kriterijus bei numatytą atrankos procedūrą.

Mobilumo veikla

Atsižvelgiant į gimnazijos kokybės vystymo ir tarptautiškmo poreikius, iškeltus Europinės plėtros plane, numatyta kelti darbuotojų kvalifikaciją dalyvaujant penkiuose struktūruotuose mokymo kursuose užsienyje. Numatyta mobilumo veikla tiesiogiai siejasi su Erasmus+ KA1 pagrindinio veiksmo programos tikslais: remti profesinį švietimo srityje dirbančių asmenų tobulėjimą; gerinti dalyvių užsienio kalbų kompetenciją; didinti informuotumą apie kitas šalis ir kultūras; didinti švietimo organizacijų pajėgumą.

Projekto intelektinis produktas

Parengtos rekomendacijos „Kuriame mokyklą visiems“.

Potenciali ilgalaikė nauda

Rekomendacijų „Kuriame mokyklą visiems“ nuostatos įtraukiamos į Kauno Rokų gimnazijos 2019-2021 m. Strateginį planą, siekiant užtikrinti projekto rezultatų įgyvendinimą – kurti mokyklą visiems.

Projekto naujienos

Erasmus+ KA1 projekto kvalifikacijos tobulinimo kursai “Parents and Teachers” (“Tėvai ir mokytojai”) Ispanijoje

2019 m. vasario 17-22 d.

Įgyvendinant projektą „Mokykla visiems“ pagal „Erasmus+“ programą vasario 17 – 22 dienomis mūsų mokyklos anglų kalbos mokytoja M. Motijauskienė vyko į kvalifikacijos tobulinimo kursus “Parents and Teachers” (“Tėvai ir mokytojai”) Ispanijoje, kuriuose sėmėsi naujos patirties, tobulino bendradarbiavimo įgūdžius bei įgijo žinių. Kursuose buvo pristatoma ne tik teorinė informacija apie skirtingus auklėjimo tipus, aptariami tėvų poreikiai ir siekiai, bet ir praktiniai pasiūlymai, kaip bendrauti ir bendradarbiaujant spręsti įvairias situacijas, kylančias mokytojams komunikuojant su tėvais. Bandyta išsiaiškinti, su kokiais sunkumais dažniausiai susiduriama ir kaip juos įveikti išklausant ne tik kitą pusę, bet kartu išsakant ir savo siekius bei poreikius. Buvo sudarytos galimybės iš arti patirti, kaip skirtingai tą pačią informaciją gali suprasti du žmonės ir kaip bandyti išvengti nesusipratimų, kaip bendrauti pozityviai.

Džiaugiamės turėdami galimybę sudaryti sąlygas tobulėti remiantis tarptautine patirtimi.

Erasmus+KA1 kvalifikacijos tobulinimo kursai Italijoje, Romoje

2018 m. lapkričio 18-24 d.

Toliau įgyvendinant Erasmus+KA1 projektą „Mokykla visiems”, 2018 m. lapkričio mėnesį Kauno Rokų gimnazijos psichologė Aurelija Andriuškienė bei socialinė pedagogė Laimutė Bekešienė dalyvavo tarptautiniuose mokymuose Italijoje, Romoje. Kursų tema “Group dynamics and social skills in the classroom”.

Tarptautiniuose kursuose susitiko trijų šalių atstovai (iš viso 10) iš skirtingų ugdymo įstaigų: Suomijos, Italijos ir Lietuvos. Kursus vedė charizmatiška asmenybė Ulla Salomäki iš Suomijos, kuri jau pirmą dieną, įtraukdama dalyvius į interaktyvias užduotis, sugebėjo sukurti jaukią, grįstą abipusiu pasitikėjimu, darbinę atmosferą. Dalyviai iš skirtingų šalių pristatė savo mokyklas, švietimo aktualijas bei tendencijas, turėjo galimybę apsilankyti Giovanni Falcone aštuometėje mokykloje bei stebėti mokinių veiklas pamokose. Kursų metu parengtomis užduotimis siekta atskleisti pozityvios patirties svarbą, siekiant sustiprinti bendradarbiavimą ir saugumą grupėje, atskleisti vaikų kūrybiškumo potencialą. Kursų vedančioji Ulla Salomäki pabrėžė, kad psichologiškai saugi aplinka grupėje yra būtina mokinių mokymosi motyvacijai. Kiekviena praktinė užduotis kursų metu turėjo savo tikslą, skatino dalyvius improvizuoti, kurti, bendradarbiauti, pasitikėti vieni kitais. Refleksijos metu dalintasi naujais atradimais bei svarbiomis įžvalgomis.

Kursus užbaigėme jau kaip stipri, susiformavusi ir draugiška komanda.

Erasmus+ KA1 Kvalifikacijos tobulinimo kursai Slovėnijoje

2018 m. gegužės 13-19 d.

Gegužės 13-19 dieną Kauno Rokų gimnazijos anglų kalbos mokytoja Aistė Vaivilavičienė dalyvavo Erasmus+ organizuojamuose mokymuose "Developing effective communication skills" (Efektyvus bendravimo įgūdžių tobulinimas). Kursų tikslas - tobulinti bendravimo įgūdžius darbo vietoje per atpažinimą ir supratimą ne tik tiesiogiai pasakytos kalbos, bet ir per paslėptas psichologines žinutes. Kursų pabaigoje dalyviai gebės spręsti konfliktus, bei bendrauti efektyviau.

Mokymai vyko Slovėnijos sostinėje Liublianoje. Juose dalyvavo Portugalijos, Ispanijos, Graikijos ir Lietuvos atstovai. Maža grupė (7 žmonės) garantavo geresnę mokymosi kokybę. Užsiėmimai vyko anglų kalba. Puikus kolektyvas ir profesionaliai sudaryta darbotvarkė leido dalyviams ne tik mokytis, bet ir susipažinti su vietine kultūra, įžymiomis vietomis, paragauti tradicinių patiekalų ir netgi sudalyvauti jogos užsiėmimuose.

Anglų kalbos mokytoja Aistė Vaivilavičienė

Erasmus+KA1 projektas “Mokykla visiems” Graikijoje

2017 m. lapkričio 13-17 d.

Kauno Rokų gimnazija, vykdydama Erasmus+KA1 projektą „Mokykla visiems“, 2017 m. lapkričio 13-17 d. delegavo direktoriaus pavaduotoją ugdymui Giedrę Ašmonienę ir lietuvių kalbos mokytoją metodininkę Sandra Šimoniūtienę dalyvauti tarptautiniuose mokymuose Graikijoje, Pirėjoje. Tarptautinių kursų tema: „Inclusive education: tackling with classroom diversity and early school leaving“ („Inkliuzinis mokymas“). IDEC mokymų centras, bendradarbiaudamas su patyrusiais instruktoriais ir įvairių sričių ekspertais, organizuoja vietos ir tarptautinius mokymus įvairiausiomis temomis.

Tarptautiniuose kursuose dalyvavo 16 pedagogų iš šių Europos šalių: Lietuvos, Estijos, Italijos, Rumunijos, Kipro, Švedijos, Graikijos. 5 dienos intensyviai bendraujant ir bendradarbiaujant mokytojams suteikė galimybę susipažinti su skirtingų šalių švietimo politikomis, mokyklų valdymo principais ir ugdymo procesų subtilybėmis. Kursų organizatoriai sudėliojo intensyvią programą, kurios metu pedagogai, tobulindami savo kompetencijas, siekė:
• suprasti įvairovę ir nustatyti mokinius, turinčius mokymosi sunkumų;
• nustatyti mokinių individualius mokymosi poreikius ir tinkamus vertinimo metodus;
• kurti mokymo programas ir pamokas visiems mokiniams;
• parengti individualius švietimo planus;
• taikyti įvairius mokymo ir mokymosi metodus, reaguodami į skirtingus individualius poreikius;
• ieškoti būdų, kaip bendradarbiauti su švietimo bendruomene ir su tėvais, kad padėtų visiems mokiniams;
• diskutuoti, priimti sprendimus, kaip užkirsti kelią mokyklos nebaigimui.

Erasmus+KA1 projektas „Mokykla visiems“ – tai unikali galimybė mūsų gimnazijos mokytojams įgyti tarptautinės patirties ir neįkainojama vertybė, ieškant inovatyvių galimybių ugdant jaunąją kartą.

Erasmus+KA1 projektas “Mokykla visiems” Portugalijoje

2017 m. spalio 1–7 d.

2017 metais Kauno Rokų gimnazija teikė paraišką Tarptautinei Erasmus+ Programai. Ši programa apima buvusias (2007–2013) ES švietimo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto finansavimo programas: Mokymosi visą gyvenimą programą („Comenius“, „Erasmus“, „Leonardo da Vinci“, „Grundtvig“), programą „Veiklus jaunimas“ ir penkias tarptautines bendradarbiavimo programas („Erasmus Mundus“, „Tempus“, „Alfa“, „Edulink“ ir bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis programą).

Programa „Erasmus+“ pradėta vykdyti tokiu metu, kai ES darbo neturi beveik 6 mln. jaunuolių, – kai kuriose šalyse jaunimo nedarbas viršija 50 proc. Tuo pačiu metu esama daugiau kaip 2 mln. laisvų darbo vietų, o trečdalis darbdavių teigia, kad jiems sunku rasti reikiamų įgūdžių turinčių darbuotojų. Tai rodo, kad Europoje esama didelių įgūdžių spragų. Programa „Erasmus+“ sprendžia su šiomis spragomis susijusios problemos, suteikiant žmonėms galimybių studijuoti, mokytis, įgyti darbo patirties arba imtis savanoriavimo užsienyje.

Suteikiant paramą mokymo ir mokymosi metodų gerinimui, naujoms mokymo programoms, švietimo įstaigų darbuotojų ir su jaunimu dirbančių asmenų profesiniam tobulėjimui bei skatinant aktyvesnį įmonių ir švietimo įstaigų bendradarbiavimą, padidės Europos švietimo, mokymo, jaunimo įstaigų ir sistemų kokybė bei aktualumas.

Vienas iš veiksmų Erasmus+ tikslams pasiekti - pagrindinis veiksmas (KA1) – Mobilumas mokymosi tikslais – studentų, stažuotojų, mokytojų ir kitos švietimo srities darbuotojų, jaunimo mainuose dalyvaujančių jaunuolių, su jaunimu dirbančių asmenų ir savanorių mobilumo galimybėms skatinti.

Pagal šį veiksmą Kauno Rokų gimnazija gavo finansavimą projektui „Mokykla visiems“, o 2017 spalio 1-7 dienomis vyko pirmasis Kauno Rokų gimnazijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo mobilumas Prortugalijoje, Lisbonoje, Sesimbroje. Į šią šalį vyko gimanzijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Rūta Buinickienė, kuri dalyvavo kursuose “Lyderystė: kvalifikacijos kėlimas ir europietiškinio vadovavimo įžvalgos” ir Rita Pociutė-Miliūnienė. Ji dalyvavo kursuose: “IKT kaip įrankis tarpkultūriniam ir medijų ugdymui”.

Tarptautinius mokytojų kvalifikacijos kursai Portugalijoje, Sesimbroje, organizuoja CREF (Educational Resources and Training Centre). CREF - Švietimo išteklių ir mokymo centras. Tai viena iš svarbiausių Setúbalo regiono įstaigų ir apima visą Sesimbros švietimo departamentą.

Ji yra privati ne pelno siekianti švietimo įstaiga, teikianti švietimo paramą pagrindinių ir vidurinių mokyklų darbuotojams visame Sesimbros regione. CREF taip pat atsakingas už nuolatinį valstybinių bei privačių ikimokyklinių ir pradinių mokyklų mokytojų rengimą. CREF taip pat dirba su socialinių ir ekonominių sunkumų turinčiais žmonėmis, ypač siekiant juos integruoti į visuomenę. Ši institucija dalyvauti ir dalinasi informacija ir mokymo metodika su kitais partneriais.

CREF yra orientuotas į mokytojų rengimą ir mokymą - kvalifikacijos kėlimo kursai, seminarai, seminarai studentams, mokytojams, mentoriams ir mokytojų rengėjams.

Bendradarbiaudama su kitomis Europos institucijomis, CREF organizuoja susitikimus, parengiamuosius vizitus ir tarpkultūrinio švietimo kursus, skatindama Europos pilietiškumą.

Į spalio mėnesį vykusius kursus atvyko pedagogai iš 10 Europos šalių: Estijos, Vokietijos, Italijos, Romunijos, Belgijos, Ispanijos, Kipro, Lenkijos, Vengrijos, Slovėnijos. 7 dienos intensyviai bendraujant ir bendradarbiaujant mokytojams suteikė galimybę susipažinti su skirtingų šalių švietimo politikomis, mokyklų valdymo principais ir ugdymo procesų subtilybėmis. Kursų organizatoriai sudėliojo intensyvią programą, kurios metu pedagogai tobulino savo kompetencijas ne tik teoriniuose beipraktiniuose užsiėmimuose, susipažino su naujausiomis ir perspektyviausiomis ugdymo proseso organizavimo ir vykdymo priemonėmis, atliko praktines užduotis, kursų dalyviai turėjo galimybę pamatyti Portugalijos ugdymo sistemą iš vidaus. Jie aplankė 4 mokyklas, kurios buvo pasirinktos dėl skirtingų vadovavimo principų. Ypatingo dėmesio susilaukė mokykla, kur atvykstančiuosius pasitinka užrašas „Mes esame Microsoft mokykla“, nes čia įrengta „Ateities klasė“. Tai klasė, kurios pagrindinis rėmėjas Microsoft, todėl pamokų metu mokiniai turi galimybę nadotis pačiomis naujausiomis, inovatyviausiomis skaitmeninėmis priemonėmis, įrenginias ir programine įranga: interaktyvios lentos, 3D spausdintuvai, robotikos stalas, interaktyvusis stalas, skaitmeninė laboratorija.

Erasmus+ KA1 projektas „Mokykla visiems“ – tai unikali galimybė mūsų gimnazijos mokytojams įgyti tarptautinės patirties ir neįkainojama vertybė, ieškant inovatyvių galimybių ugdant jaunąją kartą.

Atnaujinta: 2024-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.15 – 13.00
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45