Alternatyvusis ugdymas (produktyvusis mokymasis)

Projekto pilnas pavadinimas: Alternatyvusis ugdymas

Projekto tipas: Tarptautinis

Projekto iniciatorius ir vykdytojai: Projektą inicijavo Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyrius, vykdo ŠMM Švietimo aprūpinimo centras (ŠAC) kartu su partneriu – Panevėžio rajono švietimo centru.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2012-2014 m.

Projekto interneto svetainė: http://www.alternatyvusisugdymas.lt

Projekto aprašas

Tikslai

Produktyviojo mokymosi modelio diegimas.

Uždaviniai:

 • Ugdymo procese atsižvelgti į kiekvieno mokinio individualius poreikius – pasiekimų lygį, mokymosi tempą, būdus.
 • Užpildyti mokinių žinių spragas, kad sėkmingai išlaikytų 10 kl. egzaminą.
 • Sudaryti sąlygas mokiniams teorinių žinių įgyti ne tik akademinėje aplinkoje, bet ir per praktinę veiklą kitose erdvėse (praktinio mokymosi vietose).
 • Išugdyti mokinių atsakomybę už savo pasiekimų rezultatus.
 • Išmokyti mokinius planuoti savo mokymosi procesą pagal siekiamus rezultatus.
 • Sudaryti sąlygas mokiniams įgyti gebėjimų, reikalingų realiame gyvenime.
 • Padėti mokiniams pažinti save ir atrasti savo gyvenimo profesiją.

Veiklos

Inividualūs mokinių pokalbiai su produktyviojo mokymo praktikais ir konsultantais, diskusijos komunikacinėje grupėje, veiklos komunikacinėje grupėje, individualus mokymasis praktikos vietose, veiklų planavimas, mokomųjų dalykų ir mokinių susikurtų užduočių praktinio mokymosi vietoje atlikimas, portfolio rengimas.

Laukiami rezultatai

Motyvacija mokytis, užpildytos žinių spragos, geri egzaminų rezultatai, gebėjimas komunikuoti ne tik su bendraamžiais, bet ir su darbdaviais, mentoriais, išsiugdyta atsakomybė, gebėjimas reflektuoti.

Projekto koordinatorės

Asta Karlienė ir Vanda Mažeikienė

Projekto darbo grupė

Virginijus Gražulevičius, Loreta Jankūnienė, Rasa Kavaliauskienė, Virginija Savalenkovienė, Rima Kašinskienė, Larisa Angulova, Giedrė Jonytė, Vanda Palubinskienė, Laima Zailskienė, Aurika Petrovskienė, Gražina Sauspreikšaitienė, Lina Kietienė, Vilija Diedonienė.

Projekto naujienos

Kovo 20 dienos revoliucionieriai. Įspūdžiai po konferencijos

Švietimo aprūpinimo centras (ŠAC), baigdamas „Alternatyviojo ugdymo“ (AU) projektą, kovo 20 d. suorganizavo sambūrį „Kodėl verta keistis ir keisti?“ Į sambūrį susirinko norinčių revoliucijos švietime mokyklų, universitetų atstovai, studentai.

Simona Plienaitytė, ŠMM ŠAC AU projektų vadovė aptarė 2012-2014 m. patirtis, keičiančias mokyklos praktiką: produktyviojo mokymo(si), komunikacinio ir tinklinio bendradarbiavimo modelius. Pranešė, kad jau Europos Komisijos lygmeniu yra svarstoma lietuvišką pavyzdį įtraukti į gerosios patirties pavyzdžių rinkinį, kurį rengia ET 2020 darbo grupė „Mokyklų politika“ (angl. School Policy).

Scoop kompanijos mokymosi plėtros direktorius Juha Lahtinen iš Suomijos akcentavo, kad mokyklą būtina išvaduoti iš hermetiškumo – mokymosi aplinka turi būti visuotinė, ne tik mokykloje. Suomijoje vaikai mokomi per praktiką, ne atskirų dalykų, o per jų sąsajas: mokymasis turi būti patrauklus ir naudingas gyvenimui. Juha Lahtinen pabrėžė, kad mes gyvename pokyčiuose – mokykloje gaunamos žinios 80% senesnės nei yra realybėje.
Lietuvos edukologijos universiteto docentė dr. Milda Briedikytė taip pat akcentavo paradoksą, kad daugiausia pasiekė iš švietimo sistemos iškritę žmonės (visiems žinomi – Bilas Geitsas (Bill Gates), Stivas Džobsas (Steve Jobs). Pasyvus žinių „vartojimas“ sėdint „uždusina“ kūrėją – reikia leisti vaikams atrasti patiems, leisti klysti, o iš mokytojų neatimti jų profesionalumo, pedagoginės intuicijos, gebėjimo mokyti – mokytojas sugniuždomas, kai į jo darbą kišasi ne praktikai ir dar knygas apie tai rašo – nė vienos profesijos atstovui nėra taip trukdoma dirbti, kaip mokytojui.

Itin intensyvus buvo darbas grupėse. Produktyviojo mokymosi (PM) grupė sulaukė didžiulio studentų, būsimųjų mokytojų dėmesio (Mykolo Riomerio universitete jau galima rinktis PM modulį). Lietuvos edukologijos universiteto studentai PM itin domėjosi ir PM praktikus taip apipylė klausimais, kad net laiko darbo grupėse neužteko, teko bendrauti per pertraukas ir kontaktais pasidalyti.

Studentus ypač sudomino Rokų gimnazijos PM grupės kontingentas – tai vienintelė iš trijų Lietuvos mokyklų PM grupė, kurioje buvo gabių mokinių. Suprantama, PM skirta tiems, kas nori mokytis kitaip, kam įgrisusi pamokų rutina ir kas nori išbandyti save realiame gyvenime – kaip tik tiems, kas nebijo pokyčių. Studentai teigė, kad per pedagoginę praktiką pastebėję, jog taip vadinami „gerieji mokiniai“ labiausiai vengia kaitos. Jie išmoksta „nuo – iki“ ir be mokytojų nurodymų nežengia nė žingsnio – vadinasi, Rokų gimnazijoje mokosi laisvi, iššūkių nebijantys mokiniai.

Ne vieną nustebino tai, kad Rokų gimnazija PM jau turėjo įdirbį – dalis mokytojų dar iki PM įgyvendinimo vesdavo pamokas kitose erdvėse itin dažnai, tam buvo išleisti net pratybų sąsiuviniai dalykų koncentrams „Rokų bendruomenės mokykla“. Žinoma, labai patogu naujausias švietimo idėjas sukišti į rėmus, surūšiuoti ir taip iškreipti jų esmę, pavyzdžiui, PM leidžiant rinktis tik mokymosi motyvaciją praradusiems. Tada būtų iškreipta Berlyno produktyviojo mokymosi instituto idėja – PM pasirenkamas tik savanoriškai ir būtinai prisiimant atsakomybę, nes čia mokomasi ir mokoma individualiai (grupę sudaro 8-12 mokinių). Ir mokoma ne tik „per smegenis“, kaip įprastoje klasėje, bet ir „per širdį“, ir „per rankas“ – ugdoma asmenybė.

Ar revoliucionieriai įstengs ką nors pakeisti švietime iš esmės, kad mokymasis taptų atradimų džiaugsmu, o ne nemalonia prievole, katastrofiškai atsilikusia nuo gyvenimo, apraizgyta biurokratiniais kliuviniais? Palauksim – pamatysim ar pasiraitosim rankoves?

Vanda Mažeikienė, PM praktikė

Paskelbta 2015-03-23

Ataskaita Švietimo ir mokslo ministerijai

2012 m. gegužės 3 d. trys Lietuvos mokyklos iš 40 pageidavusiųjų buvo atrinktos išbandyti produktyviojo mokymosi (PM) modelį. Džiaugiamės, kad atrinktųjų trejetuke buvo ir Rokų vidurinė mokykla.
2014 m. lapkričio 20 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko pristatymas tema „Produktyvusis mokymasis – edukacinė inovacija Lietuvos švietimo sistemoje: patirtis ir tęstinumo galimybės“. Pristatymas buvo skirtas apibendrinti dvejų mokslo metų patirtį ir rezultatus trijose PM mokyklose taikant produktyviojo mokymosi modelį. Klausytojus projekto vadovė S.Plienaitytė ir Berlyno produktyviojo mokymosi instituto direktorius H.Mirow supažindino su PM principais ir organizavimo ypatumais. Pasidžiaugta, kad po lapkričio 5–6 d. Kaune įvykusio įvadinio seminaro apie apie Produktyviojo mokymosi modelį ir jo diegimo galimybes, į kurį buvo pakviesta 20 mokyklų komandų iš 50 pageidavusiųjų, į naują etapą atrinktos 7 naujos mokyklos ir gimnazijos iš Kauno, Jonavos, Prienų, Telšių, Ukmergės. Rokų ir Panevėžio rajono Juozo Zikaro gimnazijų bei Kėdainių jaunimo ir suaugusiųjų centro PM modelio praktikai pasidalijo savo patirtimi įgyvendinant PM modelį ir pristatė nuveiktų darbų rezultatus.

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja dr. L. Žadeikaitė, išklausiusi PM mokyklų pristatymus, reziumvo: „Išgelbėtas vienas vaikas – išgelbėtas pasaulis“. Produktyvusis mokymasis pasiteisino. Rokų, Panevėžio, Kėdainių mokyklų pedagogai tapo visos Lietuvos mokyklų, pageidaujančių įgyvendinti produktyviojo mokymosi modelį, konsultantais.

PM praktikė V.Mažeikienė

Paskelbta 2014-11-26

Rokų gimnazijos patirtis sudomino respublikos mokyklas

Lapkričio 5-6 d. Kaune, viešbutyje „Magnus“, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras organizavo įvadinį seminarą respublikos mokyklų komandoms apie produktyviojo mokymosi modelį ir jo diegimo galimybes.

Suinteresuotų mokyklų komandos buvo nuodugniai supažindintos su produktyviojo mokymosi diegimo galimybėmis ir ypatumais. Projekto „Alternatyvusis ugdymas“ vadovė Simona Plienaitytė, projekto produktyviojo mokymosi konsultantų grupės vadovė Auksė Petruškevičiūtė, konsultantės Elena Stasiulienė ir dr. Milda Briedikytė pristatė „Alternatyviojo ugdymo“ projektą, produktyviojo mokymosi modelio įgyvendinimo tikslus, teorines modelio prielaidas, sampratą, supažindino su produktyviojo mokymosi diegimo žingsniais. Savo patirtimi apie produktyviojo modelio mokytojus ir mokinius, mokymosi aplinkų kūrimą, ugdymo proceso organizavimą dalinosi produktyviojo mokymosi praktikai Vaclovas Krikščiūnas, Vanda Mažeikienė, Asta Karlienė, Laura Paulauskienė ir Rasa Urbonavičienė.

Seminaro dalyvius ypač sudomino Rokų gimnazijos aplinkos. Ne vienas net ir pertraukų metu tikslinosi, ar Rokų gimnazijos aplinkų nuotraukos tikrai darytos Lietuvoje, ar tai ne fotomontažas, ar Rokuose tikrai esama tokių didingų skardžių, tiek istorinių ir gamtos paminklų, toks gausus praktinio mokymosi vietų pasirinkimas. Seminaro dalyviai sužinojo, kaip turint tik vieną klasę (kitos produktyviojo modelio mokyklos turėjo atskirus pastatus ar aukštus) kurti turiningas, informatyvias ir saugias mokymosi erdves. Dalyviams patiko Rokų gimnazijos produktyviojo mokymosi grupės mokinių sukurti portfolio, sudomino mokinių asmeninės istorijos.

Maloniai nuskambėjo seminaro dalyvių pastebėjimas, kad sėkmę lemia ne pinigai, o žmonės, pasiryžimas produktyvųjį mokymąsi įgyvendinti savo mokyklose, nors „Imtis produktyviojo mokymosi – tai tai tas pats, kaip išmokti pilvo šokį mokant tik kepurinę“.

Mokytoja Vanda Mažeikienė

 Paskelbta 2014-11-10

Produktyviojo mokymosi naujienos iš Kauno Rokų vidurinės mokyklos

Balandžio 26-30 d. Berlyne vyko 26-asis INEPS (Tarptautinio produktyviojo mokymosi projektų ir mokyklų tinklo) kongresas, kurio tema – „Dėmesio centre – mokinys. Individualusis ugdymas produktyviajame mokymesi“. Kongresą organizavo INEPS kartu su Europos produktyviojo mokymosi institutu (IPLE), kuris yra Vokietijoje, Berlyne. Patirtimi dalijosi Europos šalių ir JAV produktyviojo mokymosi praktikai ir konsultantai. Kongrese dalyvavo aštuoni Lietuvos atstovai: projekto „Alternatyvusis ugdymas“ vadovė, konsultantė ir šeši mokytojai, 2012 m. laimėję produktyviojo mokymosi (PM) projektą. Kongreso dalyviams buvo pristatyta trijų Lietuvos mokyklų pirmųjų darbo metų patirtis. Kauno Rokų vidurinė mokykla pateikė išsamiausią iliustruotą pirmųjų darbo metų ataskaitą, kurią IPLE konsultantai išleido knygelės formatu ir pateikė pavyzdžiu kitoms PM mokykloms, Rokų mokykla taip pat parengė leidinėlį ir lankstinuką apie PM bei keturis filmus apie PM mokinius.

Gegužės 14 d. Kauno Rokų vidurinėje mokykloje lankėsi Europos produktyviojo mokymosi instituto direktorius Holger Mirow ir Švietimo ministerijos atstovės Simona Plienaitytė bei Auksė Petruškevičiūtė. Svečiai bendravo su mokyklos direktore Kristina Pažėriene, PM mokytojomis ir 10 PM klasės mokiniais (2012 m. Kauno Rokų vidurinei mokyklai laimėjus produktyviojo mokymosi projektą, dešimt devintokų turėjo galimybę mokytis kitaip – per dvejus metus išbandyti šešias svajonių profesijas ir vieną dieną per savaitę teorinių dalykų mokytis praktiškai). IPLE direktorius, lankęsis Rokų mokykloje prieš metus, džiaugėsi PM klasės mokinių branda, kūrybiniais darbais, gebėjimu betarpiškai bendrauti. Mokinių progresas, kaip teigė Holger Mirow, yra akivaizdus. PM mokiniai pristatė savo dvejų metų mokymosi ir asmeninio gyvenimo išbandymų ir sėkmių kelius, ant „debesų sparnų“ rašė vieni kitiems linkėjimus.

Gegužės 14 d. popietę Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko mini viešųjų ryšių akcija, metodinis renginys – „Produktyviojo mokymosi pristatymas“, kurį vedė

Europos produktyviojo mokymosi instituto direktorius Holger Mirow, ŠMM ŠAC projekto „Alternatyvus ugdymas“ vadovė Simona Plienaitytė, jiems padėjo konsultantė Auksė Petruškevičiūtė ir Kauno Rokų vidurinės mokyklos PM praktikės. Norinčios įgyvendinti produktyvųjį mokymąsi mokyklos turėjo galimybę iš pirmų lūpų išgirsti apie produktyviojo mokymosi ypatumus, sužinoti apie teisines PM įgyvendinimo galimybes.

PM praktikės Asta Karlienė ir Vanda Mažeikienė.

Paskelbta 2014-05-19

Mokykla ieško daugiau praktinio mokymosi vietų tiekėjų

Sausio 30 d. LR Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro projekto „Alternatyvusis ugdymas“ vadovų iniciatyva Kauno Rokų vidurinėje mokykloje vyko Kauno verslo įmonių, įstaigų ir Lietuvos švietimo politikos formuotojų susitikimas, kurio metu buvo pristatytos glaudesnio Kauno verslo įmonių, įstaigų bendradarbiavimo su Rokų mokykla galimybės.

Projekto „Alternatyvusis ugdymas“ viešųjų ryšių specialistė Aušra Mikulskienė Kauno žiniasklaidą informavo, kad „Produktyvusis mokymasis skirtas 9–10 klasių jaunuoliams, kurių netenkina mokymosi rutina. Šis metodas yra naudingas ir mažiau mokymosi motyvacijos turintiems mokiniams, ir, atvirkščiai, itin gabiems vaikams. JAV kilęs ir Europoje, ypač Vokietijoje, išplitęs metodas moksleivius žavi tuo, kad tik kelias dienas per savaitę reikia mokytis mokykloje, kitą dalį laiko jie žinias įgyja iš realaus gyvenimo: mokydamiesi praktikos vietose, bendraudami ir bendradarbiaudami su įmonių ar organizacijų specialistais bei vadovais.“

Vykdant europinį projektą „Produktyvusis mokymasis“, kurį yra laimėjusios trys Lietuvos mokyklos, antrus metus dešimt Rokų vidurinės mokyklos produktyviojo mokymosi klasės mokinių penktadieniais mokosi ne mokykloje, o pačių pasirinktose praktinio mokymosi vietose. Tokių vietų šiuo metu yra 28, su 23 iš jų pasirašytos bendradarbiavimo sutartys. Mokiniai ypač pamėgo lopšelį-darželį „Rokutis“, kuriame mokėsi net 7 šios klasės mokiniai. „Rokučio“ direktorė Ramutė Stanislovaitienė mokiniams pasiūlo įdomių projektų, suteikia galimybes mokomųjų dalykų išmokti įvairiose aplinkose. UAB „Rokų keramika“ direktorė Violeta Čėsnienė pasirūpino, kad produktyvaus mokymosi klasės vaikinai per praktiką galėtų geriau išmokti fizikos, chemijos, matematikos. Kauno rajono Rokų kultūros centro direktorė Danutė Paršelienė „produktyviukus“ mokė ne tik renginių organizavimo, ūkiskaitos, bet ir suteikė galimybę lavinti meninius įgūdžius pas menininką Sigitą Jakubaitį. Produktyviojo mokymosi klasės mokiniai neįkainojamų įgūdžių gavo ir turėjo galimybę mokytis UAB „Kilobaite“, Panemunės veterinarijos klinikoje, Kauno Muzikiniame teatre, gėlių salone „Magonija”, viešbutyje „Europa Royal”, Kauno raj. Girininkų pagrindinės mokyklos Rokų pradiniame skyriuje, Gedimino vaistinėje, Kauno žirgyne, UAB „VIP saldumynai”, parduotuvėje „Rokai“, Kauno raj. Viešosios bibliotekos Rokų skyriuje, UAB „Elektromarkt”, dizaino studijoje „Empėja”, UAB „Jurasta”, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos J.Kriaučerliūno smulkiųjų žvėrelių klinikoje, Benedikto Beliūno prekybos įmonėje, UAB „Meno mūza”. Mokykla labai dėkinga visoms įmonėms ir įstaigoms, priėmusioms mokytis produktyviojo mokymosi klasės mokinius.

Į praktinio mokymosi vietų teikėjų, produktyviojo mokymosi mokytojų, mokinių, švietimo politikos formuotojų susitikimą atvyko ŠMM ŠAC „Alternatyviojo ugdymo“ projekto vadovė Simona Plienaitytė, produktyviojo mokymosi konsultantė Auksė Petruškevičiūtė, produktyviojo mokymosi ŠMM iniciatorė Elena Stasiulienė, Lietuvos edukologijos universiteto daktarė Milda Brėdikytė, Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ona Visockienė, švietimo organizavimo poskyrio vyriausioji specialistė Violeta Starkuvienė. Kauno Rokų vidurinės mokyklos direktorė Kristina Pažėrienė pasveikino svečius ir iniciatyvą perdavė projektovė vadovei S. Plienaitytei, pristačiusiai susitikimo tikslus. Su produktyviojo mokymosi modeliu, mokyklos ir verslo sanglauda dalyvius supažindino produktyviojo mokymosi konsultantė Auksė Petruškevičiūtė. Kauno Rokų vidurinės mokyklos refleksijas apie produktyviojo mokymosi diegimą mokykloje paruošė produktyviojo mokymosi praktikės ir kuratorės Asta Karlienė ir Vanda Mažeikienė. Diskusijos metu pasisakė savivaldybės atstovai, praktinio mokymosi vietų teikėjai: Kauno muzikinio teatro personalo vadovė Vilma Valaitienė, administratorė Rasa Bendinskaitė; UAB „Jurasta“ vadybininkas Marius Tavoras, firmos „Magonija“ savininkė Genovaitė Pocienė, UAB „Rokų keramika“ autotransporto skyriaus viršininkas Antanas Stanislovaitis, menininkas Sigitas Jakubaitis. Visi vieningai sutarė, kad produktyvusis mokymasis naudingas mokiniams ir turi perspektyvų Lietuvoje. Tą patvirtino ir produktyviojo mokymosi mokytojai, ir patys mokiniai, akcentavę, jog jie ne tik sustiprina dalykų žinias, bet kartu ugdosi ir kaip asmenybės – įgauną pasitikėjimą, tampa drąsesni, išmoksta komunikuoti su suaugusiais, atranda būsimą profesiją. Diskusijas apibendrino daktarė Milda Brėdikytė. Projekto vadovė S.Plienaitytė ir konsultantė A.Petruškevičiūtė įteikė padėkos raštus verslo įmonių ir įstaigų atstovams, projekto vykdytojams.

Mokymasis kitaip, žinios, įgytos mokantis praktiškai, išlieka ilgam. Rokų mokyklos produktyviojo mokymosi klasės dešimtokai turi unikalią galimybę gilintis į juos dominančią sritį, išbandyti 6 profesijas, per praktiką suprasti teoriją, išlyginti žinių spragas, mokytis gyvenimui, o ne mokyklai, išmėginti tai, ką Vokietijos mokyklos praktikuoja 20 metų, o Niujorko – 42 metus.

Produktyviojo mokymosi praktikė ir kuratorė Vanda Mažeikienė.

Paskelbta 2014-02-11

Viešnagė UAB „Rokų keramika“ keramikos muziejuje

Spalio 21 d. Rokų mokyklos produktyviojo mokymosi (PM) grupė lankėsi keramikos muziejuje, įsikūrusiame UAB „Rokų keramika“, šiemet švenčiančioje 410 m. jubiliejų. Tai vienintelis toks muziejus Lietuvoje. Beje, Rokų keramikos gamykla vienintelė Lietuvoje dar turi įspūdingą žiedinę krosnį – arkinėmis angomis, sienų storis – 3 metrai. Viena muziejaus kūrėjų kraštotyrinikė inžinierė Aldona Skrinskienė labai įdomiai papasakojo apie keramikos pramonės kūrimąsi Rokų apylinkėse, bernardinų vienuolius (išmokome istorijos), paaiškino plytų gaminimo technologijas seniau ir dabar (praturtinome fizikos, chemijos žinias), susipažinome su visu kompiuterių giminės „geneologiniu medžiu“, pamatėme, kaip skaičiuodavo kompiuterių „proseneliai ir seneliai“ (papildėme matematikos ir informatikos žinių bagažą). Didžiuojamės, kad Rokuose yra tokių unikalių lankytinų vietų.

PM grupės mokinė Silvija Žemaitaitytė

Paskelbta 2013-10-22

Produktyviojo mokymosi rezultatų pristatymas

Rugsėjo 17 d. LR Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko produktyviojo mokymosi (PM) eksperimento pristatymas „Produktyvusis mokymasis Lietuvoje: pirmųjų mokslo metų rezultatai ir įspūdžiai“. Renginyje dalyvavo Europos produktyviojo mokymosi instituto vadovas Holger Mirow, projekto „Alternatyvusis ugdymas“ vadovė Simona Plienaitytė, produktyviojo mokymosi konsultantai, ministerijos atstovai, produktyviuoju mokymusi susidomėję pedagogai, trijų Lietuvos mokyklų, laimėjusių šį europinį projektą – Kauno Rokų vidurinės mokyklos, Kėdainių jaunimo ir Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro vidurinių mokyklų – atstovai. Produktyvųjį mokymąsi Rokų vidurinėje mokykloje pristatė 10 PM klasės mokiniai Silvija Žemaitaitytė ir Aivaras Jerumbauskas. Kitų projekto mokyklų – mokytojai, praktinio mokymosi vadovai. Visus papirko betarpiški, nuoširdūs, kupini sąmojo ir dalykiški Rokų mokyklos mokinių atsakymai. Išklausę Silvijos ir Aivaro, renginio dalyviai buvo įtikinti, kad mokiniams produktyvusis mokymasis tikrai naudingas ir reikalingas.

Dalijamės džiugia žinia: produktyvusis mokymasis įtrauktas į bendruosius ugdymo planus 2013-2015 m.

Paskelbta 2013-09-25

Produktyviojo mokymosi grupė mokosi senųjų amatų

Gegužės 13 d. produktyviojo mokymosi klasėje lankėsi Rokų bendruomenės senjorai Aldona ir Antanas Skrinskos. Aldona Skrinskienė – daugiausia patirties turinti Rokų kraštotyrininkė, leidinių apie Jiesios draustinį iniciatorė, altruistė, padedanti sergantiems seneliams, vaikams, kuriems sunkiai sekasi tikslieji mokslai. Antanas Skrinska – meninės fotografijos meistras, Jiesios draustinio fotografas, Rokų bendruomenės knygelių maketuotojas, įrišėjas, Rokų bendruomenės laikraščio leidėjas. Skrinskos, sužinoję apie produktyviojo mokymosi klasę, pasisiūlė mokinius pamokyti vieno iš senųjų amatų – verpimo. Nori verpti – reikia ne tik technologijų, bet ir fizikos, ir chemijos, ir biologijos žinių. Ir lietuvių liaudies dainą pravartu išmokti. Vieninteliai lietuviai Europoje turi darbo dainas. Yra ir verpimo dainų. Bet kai pameti giją, ir daina užsimiršta. Verpimas rateliu – ramybę skleidžiantis darbas. Raminantį ratelio dūzgimą išgirsi tik įgudęs verpti.

Paskelbta 2013-05-16

Antrajam trimestrui besibaigiant. Ko naujo išmoko Kauno produktyviukai?

Pirmieji produktyviojo mokymosi metai žengė į trečią trimestrą. Tikriausiai visiems įdomu, kaip gi sekasi šį mokymosi metodą išbandantiems jaunuoliams? Pirmieji atsiliepė Kauno Rokų vidurinės mokyklos devintokai. Susipažinkite, ko išmoko ir ką nuveikė produktyviojo mokymosi pedagogių Vandos Mažeikienės ir Astos Karlienės ugdomi Vaidotė, Ieva, Kęstutis, Ričardas, Kasparas, Silvija, Neringa, Kamilė, Kristina ir Aivaras.

Vaidotė ir Ieva viešbutyje „Europa Royale“ turėjo progos išbandyti save visose viešbučio darbo srityse, pradedant administravimu, baigiant restoranu. Merginos suvokė, kad viešbutyje be matematikos, kalbų, geografijos, istorijos, etiketo žinių neišsiversi.

Kęstutis lopšelyje-darželyje „Rokutis“ rūpinosi, kad mažųjų pasaulis būtų saugus ir spalvingas. Produktyviojo mokymosi grupėje auksinėmis rankomis ypatingos meistrystės reikalajantiems darbams išsiskiriantis Kęstutis „Rokučio“ dirbtuvėse išmoko dar daugiau dažymo ir staliaus darbo paslapčių ir kartu suprato, kur praktiškai galima taikyti chemijos, matematikos, technologijų, geografijos ir dailės žinias.

Ričardo praktinio mokymosi vieta – Rokų kultūros centras, dailės studija. Ričardas mokosi dailiosios keramikos paslapčių. Meistras, liaudies menininkas Sigitas Jakubaitis, giria Ričardą, turintį menininko gyslelę. Ričardas suvokė, kam reikalingos fizikos žinios, kai niekaip nesisekė suvaldyti žiedimo mechanizmo. Suprato, kad geram keramikos meistrui dar ir chemijos, ir matematikos mokslų reikia.

Kasparas net įsiręžęs mėgina pergudrauti žiedimo ratą ir atlikti mokymosi užduotį – nužiesti vazoną. Kur kas įdomiau mokytis keramikos dirbtuvėje nei klasėje. Per tris mėnesius, vadovaujant kūrybingumo, šmaikštumo, išradingumo ir pedagoginių gabumų nestokojančiam meistrui, jau galima perprasti indų gamybos paslaptis ir pačiam pradėti verslą, kaip skatina produktyviojo mokymosi praktikos vadovas.

Gėlių salone „Magonija“ Silvija mokosi prižiūrėti augalus, komponuoti puokštes, sužinojo daug naujų gėlių pavadinimų, jų kilmės vietas (geografiją), atsiradimo Lietuvoje istoriją, įgijo botanikos, komunikavimo žinių.

Veterinarijos klinikoje Neringa išmoko gyvūnų priežiūros, susipažino su jų anatomija, fiziologija, Neringa turi žinių apie gyvūnų maistą, vaistus, jų sudėtį; priežiūros priemones. Jai patinka padėti veterinarijos daktarams gydyti, kirpti gyvūnus.

Kamilė su Kristina antrą trimestrą mokėsi Kauno muzikiniame teatre. Jos turėjo galimybę susipažinti su teatro repertuaru, spektaklių istorija, geografija, scenografija; daugiau sužinoti apie Lietuvos ir pasaulio kompozitorius.

Aivaro po ilgų mėginimų ir pokalbių su įvairaus rango kariškiais taip ir nepriėmė mokytis į Lietuvos kariuomenės oro pajėgų dalinį, kadangi mokiniai ten nepageidautini dėl griežto saugumo. Aivarui buvo pasiūlyta alternatyva – susipažinti su Lietuvos Šaulių sąjunga. Lietuvos šaulių sąjunga – sukarinta organizacija, įtraukta į Lietuvos gynybos sistemą. Lietuvos šaulių sąjunga – savanoriška, pilietinės savigynos visuomenės organizacija, stiprinanti valstybės gynybinę galią, ugdanti pilietiškumą ir tautinį sąmoningumą, plėtojanti valstybės gynybos švietėjišką veiklą, teikianti pagalbą policijai, civilinės saugos ir gelbėjimo institucijoms.

Paskelbta 2013-03-05

Lietuvių kalbos ir matematikos integravimo projektas

2013 m. sausio mėn. mokykloje produktyviojo mokymosi (PM) grupė vykdė mokyklos projektą „Teksto tipo tyrimas pagal statistinę kalbos dalių analizę ir matematines diagramas“. Projekto tikslas – atskleisti matematikos ir lietuvių kalbos sąsajas rašant mokslinius kalbos ir matematikos darbus.

Produktyviojo mokymosi (PM) grupė analizavo RBM bei Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto išleistuose tautosakos rinkiniuose esančius tautosakos tekstus ir atsirinko tyrimui labiausiai patinkančius. Sugrupavo pasirinktų tekstų kalbos dalis. Susipažino su A.Rimkos „Statistika“. Mokėsi braižyti skritulines ir stulpelines diagramas. Diagramas pritaikė kalbos dalių statistinei analizei. Pagal vyraujančias kalbos dalis nustatė teksto tipą. Parengė mokslinį-tiriamąjį darbą. Darbą pristatė produktyviojo mokymosi (PM) grupei.

Projekto koordinatorės – mokytojos Larisa Angulova ir Vanda Mažeikienė.

Paskelbta 2013-02-01

Atnaujinta: 2024-02-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45