Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje"

1. Programa „Tyrinėjimo menas“ – kas tai?
TYRINĖJIMO MENAS - tęstinė programa, skirta atskleisti ir ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybingumą ir kitas svarbiausias kompetencijas, padėti mokykloms kurti aktualų, XXI amžiaus savastį atliepiantį ugdymo procesą, suteikti praktinę pagalbą sprendžiant aktualius mokymosi iššūkius. 
Ši programa sukuria erdvę mokinių, mokytojų ir įvairių kūrybinių sričių praktikų partnerystėms. Jų metu kartu sprendžiami konkretūs mokymosi iššūkiai, kuriami ir išbandomi dalykų integravimu, tyrinėjimu ir problemų sprendimu pagrįsti ugdymo metodai, atrandamos naujos mokymosi erdvės, auginama atvirumu, pasitikėjimu, bendruomeniškumu pagrįsta mokymosi kultūra. Programa unikali tuo, kad mokykloms teikia praktinę pagalbą sprendžiant aktualius su mokymusi susijusius iššūkius. Vietoj teorinės informacijos ar kitur sukurtų receptų mokytojai ir mokiniai pirmiausia patys kviečiami klausti, koks mokymasis jiems yra prasmingas ir įtraukiantis. Išsikėlę sau rūpimus tikslus, su kūrėjų pagalba mokytojai ir mokiniai gali praktiškai išbandyti mokymąsi tyrinėjant, sprendžiant problemas, vystant ir įgyvendinant savo idėjas. „Tyrinėjimo menas“ didžiausią dėmesį sutelkia į mokytojų  profesinį tobulėjimą savo darbo vietoje, kartu su kolegomis sprendžiant aktualias ugdymo problemas, mokantis iš patirties.
 Programa sudaro sąlygas mokytojams eksperimentuoti kuriant ir išbandant mokymosi  metodus, priemones, ugdymo organizavimo būdus, kurie pagrįsti sąmoningu mokinių dalyvavimu ir užtikrina gilų mokymąsi, apimantį įgūdžių ir mąstymo įpročių, žinių ir nuostatų lygmenis. „Tyrinėjimo menas“ pagrįstas nacionalinės programos „Kūrybinės partnerystės“, 2011-2016 metais įgyvendintos 140-dešimtyje Lietuvos mokyklų, principais ir patirtimi. Programa „Tyrinėjimo menas“ buvo išvystyta kartu su Britų taryba ir nuo 2016 metų sėkmingai įgyvendinama Vilniaus, Visagino ir Klaipėdos miestuose, Trakų, Šalčininkų,
Švenčionių ir Vilniaus rajonuose. Per penkerius metus programoje dalyvavo daugiau kaip 1700 mokinių ir 1000 mokytojų, apie 10 000 mokyklų bendruomenių narių iš 50 Lietuvos mokyklų.

2. Kokie programos „Tyrinejimo menas“ tikslai?
Tikslai - padėti mokiniams ir mokytojams įgyvendinti gilų mokymosi procesą, kuris stiprina kūrybingumą ir kitas svarbiausias kompetencijas, žinių pritaikomumą ir išliekamumą, mokyklos bendruomeniškumą.
Esminis programos „Tyrinėjimo menas“ principas - partnerystė ir bendradarbiavimas tarp mokinių, mokytojų
ir įvairių kūrybinių sričių profesionalų.
Uždaviniai:
1. Bendrojo ugdymo procese ugdyti mokinių kūrybingumą ir kritinį mąstymą ir kitas svarbiausias kompetencijas.
2. Stiprinti mokytojų kompetenciją: 

 • kurti gilų, į kompetencijų ugdymą orientuotą mokymosi procesą, pagrįstą atviru, dialogišku, bendradarbiaujančiu santykiu;
 • kurti ir išbandyti integruotus, tyrinėjimu, kūryba ir problemų sprendimu pagrįstus ugdymo metodus;
 • pasitelkti įvairias medijas, technologijas, aplinkas, esančias už mokyklos ribų, ir kitus prieinamus resursus;
 • kurti kokybišką, mokinių savarankiškumu pagrįstą nuotolinio mokymo(si) procesą.

3. Stiprinti bendruomeninius ryšius mokykloje, mokytojų kolegialumą, o taip pat mokyklos bendruomenės ryšius su kitomis bendruomenėmis, švietimo ir kultūros organizacijomis, plečiant mokyklos bendruomenės narių akiratį.

3. Kokia dalyvavimo Programoje nauda mokyklai?
3.1. Pagrindines „Tyrinejimo meno“ poveikio sritys  (remiantis 2016 - 2021 m. Programos stebėsenos ir vertinimo duomenimis)

 •  Mokiniai tampa aktyviais ir atsakingais savo mokymosi dalyviais. Jie kelia klausimus, tyrinėja, kuria, veikia, reflektuoja.
 • Mokiniai atranda naujus savo gebėjimus, peržengia turėtus stereotipus, pradeda labiau pasitikėti savimi ir kitais. 
 • Mokiniai ir mokytojai pasijunta vietos bendruomenės, savo miesto dalimi, atranda naujas ugdymo erdves.
 • Mokytojai permąsto savo vaidmenį ir išbando naujus, aktualius darbo būdus, pradeda geriau suprasti ir nuosekliau domėtis mokinių poreikiais, naujos nuostatos ir įgūdžiai integruojami į kasdienę praktiką.

4. Kas vyksta mokykloje Programos metu?
4.1. Mokinių tyrinėjimo projektas ir Mokytojų klubas.
Projektas mokykloje susideda iš dviejų lygiagrečiai vykstančių procesų - Mokinių tyrinėjimo projekto ir  Mokytojų klubo. Jie gali susitelkti į skirtingas temas, o gali  turėti ir daug sąsajų - tai priklauso nuo mokyklos poreikių.
Kas yra Mokinių tyrinėjimo projektas?
Mokinių tyrinėjimo projektas - tai kūrybiškas tyrinėjimo  procesas, kuriame, bendradarbiaujant kuriančiam praktikui, mokiniams ir mokytojams, integruojamas bendrųjų dalykų mokymasis ir kūrybingumo bei kritinio mąstymo ugdymas. Mokinių tyrinėjimo projekte dalyvauja viena mokinių klasė  (20–30 mokiniai) bei su šia klase dirbantys 2-4 dalykų  mokytojai, kurie kartu su kuriančiu praktiku planuoja ir  pamokų metu įgyvendina projekto sesijas.  Projekto centre glūdi konkretus klausimas ir ugdymo  iššūkis, kurį pradžioje kartu su kuriančiu praktiku išsikelia  šio projekto dalyviai. Tai lemia unikalią mokinių tyrinėjimo  projekto strategiją, etapus ir veiklas. Kuriant ugdymo procesą vyksta eksperimentavimas, stiprinami Bendruomeniniai ryšiai, įtvirtinamas praktinis žinių ir įgūdžių  taikymas, atskleidžiami ir ugdomi gebėjimai, įtvirtinama  nuolatinės proceso refleksijos praktika.
Kas yra Mokytojų klubas?
Programoje didelis dėmesys skiriamas mokytojų profesiniam  tobulėjimui. Būtent su juo siejamas programos ilgalaikis, išliekantis poveikis. Vienas iš būdų, kaip  programa „Tyrinėjimo menas“ padeda siekti šio tikslo -  mokyklos Mokytojų klubo iniciavimas.
Mokytojų klube mokytojai su kuriančio praktiko pagalba  tyrinėja jiems aktualius ugdymo klausimus, diskutuoja,  ieško sprendimų, mokosi patys kurti kūrybiško, tyrinėjančio
ugdymo procesą ir metodus, praktikoje išbando  inovatyvius ugdymo būdus, reflektuoja savo patyrimą.  Dalyvavimas Mokytojų klube pasitarnauja susitikimui su  asmeniniais kūrybingumo ir kritinio mąstymo gebėjimais,  sustiprina mokytojų kolegialumą ir bendradarbiavimą.  Programa išties sukuria prielaidą tokiam kolegialiam  mokytojų darbui po programos tapti nuolatine praktika  mokykloje.  Mokytojų klubo veikloje dalyvauja laisvai į šį mokymosi  procesą įsitraukti apsisprendę mokytojai. Klubo veiklą  kuruoja vienas iš mokykloje dirbančiųjų kuriančių  praktikų. Susitikimai vyksta reguliariai, kas vieną - dvi
savaites po 3-4 val. Klube įprastai dalyvauja 6-15 mokytojų  ir kiti su ugdymo procesu susiję mokyklos darbuotojai, mokytojai, kiti dalyvavę mokytojai, kūrėjai
 

Atnaujinta: 2024-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45