KUBAS : Kūrybinis Ugdymas Bendruomenėje – Asmeninis siekis

 

KUBAS : Kūrybinis Ugdymas Bendruomenėje – Asmeninis siekis

2017-2019 metais Kauno Rokų gimnazija bendradarbiaudama su Lazdijų Motiejaus Gustaičio ir Alytaus šv. Benedikto gimnazijomis teikė paraišką pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektų finansavimui gauti. Atlikus paraiškos įvertinimą projektui „KUBAS – KŪRYBINIS UGDYMAS BENDRUOMENĖJE IR ASMENINIAI SIEKIAI“ buvo skirtas finansavimas, todėl artimiausius du metus gimnazijoje bus ypatingas dėmesys skiriamas mokinių matematiniams pasiekimams.

Kauno Rokų gimnaziją ir Lazdijų Motiejaus Gustaičio sieja glaudūs bendradarbiavimo ryšiai, bendri susitikimai, pasikeitimai gerąja patirtimi moksleivių ugdymo kokybės srityje, o mokyklas sieja dar ir Motiejaus Gustaičio pavardė – Lazdijų gimnazijos vardas, o Kauno Rokų gimnazijoje – vaikų ir jaunimo organizacija „Gustaitynės vaikai“. Gimnazijos nuolat stiprina savo mokyklų bendruomenes, kad galėtų pagerinti bendrojo ugdymo kokybę. Kuo geriau išlaikyti matematikos brandos egzaminą jau tampa būtinybė, norint patenkinti vaikų ugdymo poreikius, atveriant kelią tolimesnei jaunų žmonių karjerai ir galimybėms. Tačiau išnagrinėjus Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 2017 m. mokyklų ataskaitas (8 kl.), matome, kad Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 8 kl. matematikos pasiekimų lygis yra 46,2 proc., o Kauno Rokų gimnazijos – 45 proc. Siekiant spręsti šią problemą, reikia padidinti matematikos pasiekimų lygį telkiant mokyklos bendruomenes, pasitelkti į pagalbą aukštesnius pasiekimus turinčią mokyklą –Alytaus šv. Benedikto gimnaziją, kurios pasiekimų lygis 56,4 proc. bei konsultantus, turinčius patirties ugdymo kokybės gerinime.

Atsižvelgiant į esamą situaciją gimanzijų komandos parengė projektą, kurio tikslas – pagerinti 8 kl. mokinių matematikos pasiekimus telkiant Lazdijų Motiejaus Gustaičio ir Kauno Rokų gimnazijų bendruomenes.

2017/2018 m.m. Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje 7 kl. mokosi 52 mokiniai, Kauno Rokų gimnazijoje – 29. Kauno Rokų gimnazija 2017 m. birželio 8 d. atliko mokyklos veiklos kokybės giluminį įsivertinimą(https://www.rokai.kaunas.lm.lt/?page_id=2479), kurio metu buvo nagrinėjama Mokėjimo mokytis kompetencija. Įsivertinimo metu buvo išnagrinėta bendruomenės narių – moksleivių, tėvų ir mokytojų nuomonės. Mokiniai, kaip vieną iš svarbiausių mokėjimo mokytis kompetencijos aspektų, pabrėžia atsakomybės už savo mokymąsi išgyvenimą. Taip pat gebėjimas planuoti savo laiką sėkmingo mokymosi rezultatams pasiekti – silpniausiai išvystytas mokėjimo mokytis kompetencijos sudedamasis veiksnys. Mokytojai pabrėžia, kad įsiminimo strategijoms, informacijos atrankos, mąstymo būdų mokymui gimnazijoje nėra skiriamas pakankamas dėmesys. Todėl abiejose projekte dalyvaujančiose gimnazijose vykdysime veiklą – Mokyklos bendruomenė: besimokanti organizacija.

Projekto pradžioje gimnazijų bendruomenėms surengsime mokymosi mokytis festivalį, kuris bus organizuojamas remiantis Geros mokyklos koncepcija, pagal kurią daug dėmesio skiriama mokymui(si) mokytis – rasti, atsirinkti, įprasminti žinojimą. Festivalį organizuos gimnazijų mokytojai, konsultantai, į pagalbą bus pasitelkiama konsultuojanti mokykla. Taip pat festivalio metu surengsime 2 dienų 8 a.val. neformaliojo švietimo mokymus apie mokymosi mokytis kompetenciją 12 mokyklų darbuotojų. Bus bendruomenių narių mokymai telkiant bendruomenes, tobulinant demokratinius mokyklos gyvenimo procesus, mokantis apie vaikų ugdymo poreikius. Vienas iš būdų šiai veiklai vykdyti – patyčių mažinimas tarp mokinių.

Kaip rašoma knygoje „Patyčių prevencija mokyklose“ Lietuvoje yra didžiausias skaičius vaikų, iš kurių tyčiojamasi ir kurie tyčiojasi. Tyčiojimasis gali būti viena iš priežasčių, dėl kurios vaikas gali vengti mokyklos, nelankyti pamokų. Taip pat gali prastėti vaiko dėmesingumas mokykloje, jo mokykliniai pasiekimai, vaikui gali būti sunkiau mokytis. Todėl moksleiviams bus pravesti užsiėmimai apie patyčių mažinimą.

Tam, kad augintume atvirą, kūrybingą ir atsakingą asmenybę, kiekvienoje gimnazijose mokslo metų pradžioje vyks Bendruomenės auginimo dirbtuvės, kurių išskirtinis bruožas yra tai, kad mokyklos bendruomenė pirmąsias rugsėjo dienas skirs mokymosi ir asmeninio tobulėjimo skatinimui, susipažinimui tarp bendruomenės narių. Bendruomenės auginimo dirbtuvių metu kuriama darni ugdymosi aplinka. Įsivertinimo festivalio „Skaičių fiesta“ metu kiekvienas projekte dalyvaujantis moksleivis įsivertins savo matematikos pasiekimus, jam padės pakviesti tiek veiklą tobulinančių gimnazijų mokytojai, tiek konsultantai bei mokinių tėvai. Renginio metu bus siekiama įvertinti mokinių asmenybės brandą, individualias galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus ir nuolatinę ugdymo(si) pažangą.

2017-2019 mokslo metais kiekvieną ketvirtadienį gimnazijose organizuojama inovatyvi klubo „Ketvirtadienis su matematika“ veikla, kai į pagalbą bus pasitelkiami bendruomenės nariai. Atsakyti į klausimus: Ką matai? Ką jauti? Ką girdi? Ką suvoki? Ko tikiesi? padės integruota matematinio ugdymo savaitė. Projekto tikslinė grupė – gimnazijų bendruomenių nariai (įskaitant ir tų gimnazijų švietimo darbuotojus).
Laukiami projekto rezultatai – pagal ESF finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusios mokyklos -2, švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas – 12 asmenų. Tikimės, jog projektas padės sutelkti bendruomenes ir leis mūsų ugdytiniams siekti aukštesnių pasiekimų.

Veikla 1.2.1. Klubas „Ketvirtadienis su matematika“ mokomoji medžiaga, vykdyta klubo užsiėmimų metu:

Nr.1 Diagnostinio testo , skirto mokinių pasiekimų lygiui nustatyti, užduočių  sprendimas ir analizė.

Nr.2  Matematinės pratybos. Simetrija asimetrija   ir origami kūrimas.

 Nr. 3  Žaidžiame matematiką. Reiškinių apskaičiavimas, greitosios daugybos formulių taikymas, lygčių sprendimas, naudojantis internetiniais resursais.

Nr. 4  Pitagoro teorema   ir jos įrodymai.

Nr.5   Pažintis su  e-NMPP . Elektroninių testų sprendimas.

Nr.6  Praktinis darbas  Erdvinis kūnas, jo išklotinė, paviršiaus plotas.

Nr.7  Matematinės varžytuvės. „Matematinių detektyvų tyrimo agentūra“.

Nr.8  Įvairių realaus bei matematinio turinio uždavinių sprendimas.

Nr.9  Realaus pobūdžio  uždaviniai mokyklos teritorijoje (judėjimo uždaviniai, ploto skaičiavimas, apytikslis skaičiavimas, apvalinimo taisyklių taikymas).

 Nr.10  Mokėjimo mokytis kompetencijos įsivertinimas(klausimyno pildymas)  individuali rezultatų analizė.

Nr. 11 Uždaviniai ant languoto popieriaus.

Nr.12  Matematinės pratybos.  Tiesės.  Braižome ir analizuojame.  Konsultacinės kortelės  „Tiesė“ kūrimas.

Nr.13  Matematika gyvenime.  Realaus gyvenimo konteksto probleminių uždavinių sprendimas. „Švenčiame“

Nr.14  Matematika gyvenime.   Realaus gyvenimo konteksto probleminių uždavinių sprendimas.

Nr.15  Žinių pritaikymo įgūdžių tobulinimas, sprendžiant  praktinio pobūdžio uždavinius. Matematinis tyrimas.

Nr. 16  Matematinės pratybos. Procentai. Greitieji kreditai. Skolinamės.

Nr.17   Pažintis su Matmintiniu.   Skaičiuojame mintinai. Matematinės varžytuvės porose.

Nr.18 Matematinės dirbtuvės. Tiriamasis darbas „Mobiuso juosta“ .

Atnaujinta: 2024-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45